Pānui, William Kalikolehua (Part 2)

Author: 
Kepā Maly (at Nānākuli, O‘ahu)

 

Uncle Bill Pānui.
 
Photos: Courtesy of Kepā Maly.
Uncle Bill points out petroglyph features while on a walking tour along the shore between Kūlou-Palemano and Ke‘omo, Ke‘ei, South Kona, October 28, 2002. (Left) Jeff Melrose, a planner with Kamehameha Schools Land Assets Division, and daughter; (Center) Kumu hula Namahana Pānui, Uncle Bill’s wife; (Standing) Uncle Bill Pānui.
 

The following is an excerpt from He Wahi Mo‘olelo no nā Ke‘ei ma Kona Hema, a collection of traditions, historical accounts and kama‘āina recollections of Ke‘ei, South Kona, Hawai‘i. It is used with the permission of Kepā Maly, Cultural Historian and Resources Specialist.

The following excerpt is presented exactly as it is found in He Wahi Mo‘olelo no nā Ke‘ei ma Kona Hema.

 


 

WP:     [pointing our area on map] Hele mākou e lawai‘a mai kēia ‘ao‘ao nei ā -- hiki i Moku‘ōhai a Kīpū.

                         We went fishing from this side [Ke‘ei iki] all the way to Moku‘ōhai and Kīpū.

KM:     ‘Ae. ‘Ike wau i ka pōhaku o Kīpū mane‘i.

                        Yes.  And I see the stone of Kīpū marked here.

WP:     ‘Ae.

KM:     Ua hele ‘oe holoholo, lawai‘a?

                        So you went fishing?

WP:     ‘Ae, hele lawai‘a.

                        Yes, we went fishing.

KM:     Ma kēia mau lae kahakai?

                        Along these coastal points?

WP:      ‘Ae. Lae pōhaku wale nō kēia.

                        Yes. This is all stony points.

KM:     ‘Ae.

WP:     O Moku‘ōhai ai ma‘ane‘i, ka wahi kaua.

                        Moku‘ōhai is here [pointing to area on map] the battle ground.

KM:     ‘Ae. O kēia ka wahi kaua?

                        Yes, so this is the battle ground?

WP:     Kaua o Moku‘ōhai. Ka inoa o ke kaua o Moku‘ōhai.

                        Battle of Moku‘ōhai.  That’s the name of the battle of Moku‘ōhai.

KM:     ‘Ae, mahope o kēia mau moku li‘i?

                        Yes, so behind these little islets?

WP:     Kēia moku li‘i kapa ‘ia no Kamehameha, no ka mea ke kū ki‘eki‘e nei. A kēia moku, he moku pālahalaha.

                    This little island is named for Kamehameha, because it stands high.  And this island is a low flat island.

KM:     Pālahalaha ma ka hema?

                        So the flat one is on the south side?

WP:     ‘Ae. ‘O Kīwala‘ō kēia.

                        Yes.  This is Kīwala‘ō.

KM:     Kīwala‘ō?

WP:     No ka mea, make o Kīwala‘ō, a moe.  A he ‘āina, he moku pālahalaha.

                        Because Kīwala‘ō died and is prostrate.  It is a land, a flat island.

KM:     ‘Ae. A kēia ma ka ‘ao‘ao ‘akau, kū ‘ana me ke ki‘eki‘e...?

                        Yes. So this, on the north side, standing up high...?

WP:     ‘Ae.

KM:     ‘Oia o...?

WP:     Kamehameha. A mai kēia ‘ao‘ao mai o Kamehameha [gesturing from the north]. A mai kēia ‘ao‘ao mai o Kīwala‘ō [gesturing from the south].

                    Kamehameha.  And it was from this side, that Kamehameha came.  And from that side that Kīwala‘ō came.

KM:      Ā. Mai ka ‘akau mai o Kamehameha, a mai ka hema mai, mai ka ‘ao‘ao o Hōnaunau, hele mai o Kīwala‘ō?

                    Oh, Kamehameha from the north, and from the south, from the Hōnaunau side, Kīwala‘ō came?

WP:      ‘Ae.

KM:      So Papa Ki‘eki‘e, ua lohe ‘oe i kēlā inoa?

                        So Papa Ki‘eki‘e, did you hear that name?

WP:     ‘Ae. Papa Ki‘eki‘e, he pōhaku pele, he ‘ano papa pōhaku pāhoehoe. E like me he pu‘u.

                    Yes.  Papa Ki‘eki‘e is a lava rock, it’s sort of a level flat pāhoehoe stone.  Like a hillock.

KM:      Hmm, he āhua?

                        A hillock?

WP:      ‘Ae. So kapa ‘ia ka inoa o Papa Ki‘eki‘e.

                        Yes.  So it is called Papa Ki‘eki‘e.

KM:     ‘Ae, aloha nō! I kou wā li‘ili‘i ua hele ‘oe lawai‘a?

                        Yes, aloha!  So in your youth, you went fishing?

WP:     ‘Ae.

KM:     He‘aha ke ‘ano o ka i‘a? A he limu paha ko kekāhi?

                        What kinds of fish, and was there limu perhaps at certain places?

WP:     ‘Ae, he limu. Mane‘i, ma Limu Koko, he inoa kēia no ka limu kohu.

                        Yes, limu.  Here, at Limu Koko, that is a name for the limu kohu.

KM:     Hmm.

WP:     Limu koko, limu kohu, like nō.

                        Limu koko, limu kohu, are the same.

KM:     Ā! ‘Ula‘ula?

                        Red?

WP:     ‘Ae. Nui ka limu kohu ma kēia lae. A makai nei [pointing to location]...

                        Yes.  There is a lot of limu kohu at this point.  Along the water side.

KM:      Kēlā nuku li‘i ma Palemanō?

                        And that little inlet by Palemanō?

WP:     Palemanō. He papa o loko nei, ho‘olei ‘upena, kiloi ‘upena, ma kēia mau papa li‘i. Ke pi‘i mai ke kai, hohonu ke kai, a uhi ‘ia ka papa a pi‘i mai ka i‘a.

                         Palemanō.  There is a flat area there, that’s where we throw net, along these little flats.  When the tide rises, the water is deep and the flats are covered and the fish come up.

KM:     Hmm, maloko o kēlā wahi?

                        Inside that place?

WP:     ‘Ae.

KM:     Nā i‘a like ‘ole?

                        Different kinds of fish?

WP:     A nui nā i‘a. A iho ke kai, kai make, hiki iā ‘oe ke hele wāwai ma kēia papa nei. Mai kēia papa a hiki i kēia papa [indicating from the Haleolono section to the point of Palemanō]. Hele wāwae iloko o ke kai.

                         Many kinds of fish.  And when the tide recedes, low tide, you can walk on those flats.  From this flat to that one.  Walk feet in the water.

KM:     ‘Ae.

WP:     Ma kēia ‘ao‘ao, [west of Haleolono], he wahi ‘upena ku‘u.

                        Along this side, it’s a lay net place.

KM:     Mai Haleolono a i kēia moku li‘i?

                        Fom Haleolono to this little islet?

WP:     ‘Ae, maloko nei, ‘upena ku‘u.  ‘Āholehole, uouoa...[thinking] A ma ka ‘ao‘ao o ke kai hohonu, ka pāku‘iku‘i, ‘uhu, ‘enenue, ka ‘ulua.

                         Yes, in there, for lay net. ‘Āholehole, uouoa...And on the side where the water is deep, there are pāku‘iku‘i, ‘uhu, ‘enenue, ka ‘ulua.

KM:     ‘Ae. ‘Oia ka i‘a a ‘oukou i kou wā li‘ili‘i...?

                       Yes.  Those are the fish of you folks when you were young?

WP:     ‘Ae.

KM:     So ua hele ‘oukou lawai‘a no ka...?

                        You went fishing for...?

WP:     No ka ‘ai ‘ana.

                        For food.

KM:     No ka ‘ohana?

                        For the family?

WP:     ‘Ae. I kekāhi manawa, ma Kealakekua, Nāpo‘opo‘o, komo mai ka i‘a akule. A hele ka po‘e o Nāpo‘opo‘o e ho‘opuni e ka ‘upena. A puni, kahea ‘ia mai ka po‘e a pau, mai Ke‘ei a hiki i Kahauloa, Nāpo‘opo‘o.

                         Yes. And sometimes at Kealakekua, Nāpo‘opo‘o, the akule fish would come in.  The people of Nāpo‘opo‘o would surround them with net.  Once surrounded, they would call all the people, from Ke‘ei to Kahauloa, Nāpo‘opo‘o.

KM:     Hmm.

WP:     Hele e ‘ohi ka i‘a.

                        Come take fish.

KM:     Aloha! Hele lākou me ka wa‘a?

                        Aloha! So they’d go with canoes?

WP:     Me ka wa‘a.

                        With canoes.

KM:     A puni...?

                        And surround...?

WP:     Ho‘opuni ka i‘a, ka akule. A hele ka po‘e ki‘i.

                        Surround the fish, the akule.  And the people would come take.

KM:     ‘O wai ka lawai‘a nui i kou wā li‘ili‘i, wā ‘ōpio?

                        Who was the head fisherman in your youth, when you were young?

WP:     Ma Ke‘ei nei, ko‘u papa a me kona kaikaina, Kekoa. Kekoa Pānui.

                        Here at Ke‘ei, my father and his younger brother, Kekoa.  Kekoa Pānui.

KM:      Ahh.

WP:     Kona inoa piha o Kekoanuiokamehameha.

                        His full name was Kekoanuiokamehameha.

KM:     ‘Oia?

WP:     ‘Ae.

KM:     So lāua nō nā lawai‘a nui?

                        So they two were the head fishermen?

WP:     ‘Ae.

KM:     I kēlā mau lā, ua kuhi, direct nō ho‘i lākou i hea ka wahi e kū ka ‘upena...?

                        In those days, did they direct them, where the place was to set the nets?

WP:     Ka wā hele i kai a lawai‘a, ‘ae.

                        At the time went into the sea to fish, yes.

KM:     Na‘auao nā kūpuna.

WP:     ‘Ae.

KM:     [pointing to locations on map] Moku‘ōhai Bay, ua hele ‘oe lawai‘a?

                        Moku‘ōhai Bay, you went fishing?

WP:     ‘Ae. A‘ole o Moku‘ōhai Bay kēia. He inoa ‘oko‘a kēia wahi...[thinking]

                         Yes, but this isn’t Moku‘ōhai Bay.  There is a different name for this place...[thinking -- Mokuaka‘e or Mokuoka‘e, as described in the interview of August 30, 2002.]

WP/KM:     [looking at Register Map No. 1445 for another place name that may have been recorded]

WP:     There’s another name, it’s a fishing reef. And right mauka nei, that’s where Nāinoa Thompson has a house.

KM:     Is is "Pelekane" [ as recorded on Boundary Commission Map of 1876 -- Kahauloa-Hōnaunau Section]?

WP:     [thinking] Poina ‘ia.

                        Forgotten.

KM:     ‘Ae.

WP:     I kēia manawa, i kēia papa, ka hale o Nāinoa Thompson.

                        Now, on this flat, is the house of Nāinoa Thompson.

KM:     ‘Ae. So pili me...he āhua paha?

                        Yes, so perhaps near a hillock?

WP:     He pu‘u wale nō kēia, pu‘u pāhoehoe.

                        This is just a little hill, a pāhoehoe hill.

KM:     Lo‘a ka inoa [on the map], Koholā.

                        There is a name, Koholā.

WP:     Ua like me ke koholā.

                        It’s like a whale.

KM:     ‘Ae. [thinking] I kou wā li‘ili‘i, noho ‘ana i kai nei, ua kanu ‘oukou i ka ‘uala paha, mea ‘ai ma kai nei?

                         Yes.  In your youth, living along these coastal lands, did you folks plant sweet potatoes, foods near shore?

WP:     ‘Ae. Ma kēia pā hale o Kauhi, kanu mākou ka ‘uala. Ka ‘uala maoli, ka pala‘ai, papaia.  Kāhi manawa, ipu wai, watermelon, ke lo‘a ka ‘ano‘ano.  Nui ka ‘uala ma‘ane‘i.

                         Yes. At this house lot of Kauhi, we planted sweet potatoes.  The native sweet potato, pumpkin, papayas.  Sometimes watermelons when we had the seeds.  A lot of sweet potatoes here.

KM:     ‘Ae. He lepo ko kēlā wahi?

                        Yes.  So there was soil at that place?

WP:     ‘Ae, maloko nei o kēia pā hale, he lepo ma kekāhi ‘ao‘ao. Kahi ‘ao‘ao, he pōhaku wale nō.

                       Yes, within the house lot, there is soil on one side.  One side is only rocks.

KM:     ‘Ae.

WP:     O kēia pā hale nei, he loko wai, punawai maloko. [pointing to area in the Na‘ea-Pānui lot]

                        This house lot here, there is a water hole, a spring within.

KM:     ‘Oia, iloko o ko ‘oukou kuleana?

                        Is that so, inside your kuleana?

WP:     ‘Ae. A kapa ‘ia kēia ‘āina o ‘Umiwai. ‘Elua punawai mane‘i. Ho‘okāhi punawai li‘ili‘i, no ka lawe ‘ana i ka wai no ka holoi ‘ana, ka ‘au‘au ‘ana.

                         Yes.  This land is called ‘Umiwai.  There are two springs here.  One little spring for taking water to wash clothes and bathe.

KM:     ‘Ae.

WP:     A kekāhi loko wai, punawai, ma kēia ‘ao‘ao [indicating on south side], ‘ano nui, ‘ewalu kapua‘i.  Like no me ka bath tub, kāhi a mākou e hele a ‘au‘au.

                         And one water hole, spring, on this side, sort of big, eight feet.  Like a bath tub, where we go to bathe.

KM:     ‘Ae. A nohea mai ka wai inu?

                        Yes.  And where is the drinking water from?

WP:     Ka wai inu, mai ka pili.

                        The drinking water, from the roof.

KM:     A ka piula?

                        Corrugated iron?

WP:     ‘Ae.

KM:     Kēia po‘e punawai, ai makai o ka pā hale?

                        These springs are makai of your house lot?

WP:     Ma ka ‘ao‘ao makai, maloko o ka pā nui.

                        On the shoreward side, but within the walled lot.

KM:     ‘Ae.

WP:     Ho‘okāhi mane‘i a ho‘okāhi mayo.

                        One here and one over there.

KM:     Hmm. Nui nā ‘ohana noho i a ne‘i kou wā li‘ili‘i?

                        Were there a lot of families living here when you were young?

WP:     ‘Ae. I ko‘u wā li‘ili‘i nui nā ‘ohana. [pointing to locations on map]. Makai nei, ka pā hale o Hāili. A ma kēia pā hale o Kekūhaupi‘o, he po‘o nō. Mane‘i, ‘ohana o Hāili. Mane‘i, ma kēia pā hale nei, no Hāili mā. Kēia pā hale, ma kēia ‘ao‘ao o Na‘ea, o Greenwell. Na Greenwell kēia mau pā hale ‘elua.

                         Yes.  In my youth, there were many families.  Towards the shore, was the house of Hāili [John], and at the house lot of Kekūhaupi‘o, there were people also.  Over here, there was another Haili family.  In this house lot, Hāili folks.  This house lot, on the side of Na‘ea was Greenwell. Greenwell had both these lots.

KM:     ‘Oia, ma Ke‘ei ‘ekāhi?

                        Oh yes, at Ke‘ei 1?

WP:     ‘Ae. A mawaho o ko lākou pā, ma ne‘i, i ka wā kahiko, he hale kula.

                         Yes.  And outside of our lot, here, in the olden times, there was a school house.

KM:     Ō! I think we saw that, something like ....stone school houses.

WP:     Yes, stone school houses. A ma laila, e hele ai ko‘u papa.

                        That’s where my father went.

KM:     ‘Oia?

WP:     I know wā kamali‘i. ‘Oia ke kula e hele ai. No ka mea, nāna i ha‘i mai nei ia‘u, "Hele lākou i ke kula nei, pau ke kula, holo no i kai. He kaha one wale nō! ‘Ohi mai ka i‘a, ‘au‘au, pā‘ani i loko o ke kai." Kēia manawa na‘e, he pōhaku wale nō!  A a‘ohe alanui. I ka wā mamua, hiki ke hele ke alanui a komo iloko nei [pointing out area of road alignment and access to his family’s ‘āina and the larger Ke‘ei Village].

                         In his youth.  That’s the school that he went to.  Because he told me, "We went to school here, and when school was done they went into the ocean."  At this time, there are only stones!  And there is no road.  Before times, the road went through here.

KM:     ‘Ae.

WP:     Kēia manawa, ua lawe ‘ia.

                        At this time, it’s taken.

KM:     Na ke kai?

                        By the sea?

WP:     ‘Ae, wāwahi ‘ia.

                        Yes, broken up.

KM:     Hmm.

WP:     No laila i kēia manawa, ke hele mākou, komo mākou ma kēia alanui [pointing to present access used from the Nāpo‘opo‘o-Hōnaunau Beach Road]

                        Therefore, at this time, we go, we enter from this road.

KM:     ‘Ae.

WP:     Hā‘awi ‘ia mai ke kī mai Kamehameha.

                        The key is given by Kamehameha [Schools].

KM:     ‘Ae.

WP:     Mamua, ‘ae, he trail, ala hele wāwae.

                        Before, yes, it was a foot trail.

KM:     ‘Ae.

WP:     Pi‘i mākou ma kēia alahele a i uka loa, i Wailapa. [pointing along trail that runs from village to uplands of Ke‘ei]

                       We also went up this trail to the uplands, to Wailapa.

KM:     Wailapa?

WP:     ‘Ae, ‘oia ka inoa. He māla kalo ka mākou i Wailapa.

                        Yes, that’s the name.  We had our taro gardens at Wailapa. 

KM:     Aia mauka o ke Alanui Aupuni?

                        There above the Government Road?

WP:     Mauka o ke alanui mauka.

                        Above, the upper road.

KM:     Pehea, he mile paha?

                        About a mile perhaps?

WP:     [thinking] Hapa mile wale nō.

                        Half a mile.

KM:     A o Wailapa ka inoa?

                        And Wailapa is the name?

WP:     ‘Ae. Ho‘olimalima ‘ia ka ‘āina mai... mamua o Pihopa.

                        Yes.  The land was leased from...before from Bishop.

KM:     ‘Ae.

WP:     Ho‘olimalima ‘ia ka ‘āina, a ma laila mākou e hele ai a kanu i ke kalo, mai‘a maoli.

                        The land was leased, and there, we went to plant taro and native bananas.

KM:     Hmm. He ‘aha ke ‘ano o ke kalo?

                        What kinds of taro?

WP:     He kalo lehua kekāhi, he kalo mana.

                        The lehua taro was one, and the mana taro.

KM:     ‘Ae. He mana ‘ele‘ele?

                        Yes.  The mana ‘ele‘ele?

WP:     Mana ‘ele‘ele. O ke kalo mana, a‘ole i hana ‘ia ka poi.

                        Mana ‘ele‘ele.  The mana taro wasn’t made into poi.

KM:     Hmm. Table taro.

WP:     ‘Ae. Pu‘upu‘u kēia.

                       Yes, this one is lumpy.

KM:     ‘Ae. Ua mo‘a a ‘ai wale?

                        Yes, so cooked and eaten, only?

WP:     ‘Ae, ‘ai wale ‘ia. Ka lehua, ‘oia ke kalo i ku‘i ai no ka poi.

                        Yes, just for eating.  The lehua, that’s the taro that was pounded into poi.

KM:     ‘Ae. A he ‘aha ka mai‘a?

                        Yes.  And what kinds of bananas?

WP:     Nui nā ‘ano mai‘a. A‘ole au maopopo i nā inoa o nā mai‘a.

                       Many different kinds of bananas.  I don’t know the names of the bananas.

KM:     ‘Ae.

WP:     Nui nā mai‘a. Nā mai‘a Pākē, kapa ‘ia kāhi o ka mai‘a Pākē. A nunui ka mai‘a.

                         A lot of bananas.  Chinese bananas, one type was called the Chinese banana.  And the bananas were big.

KM:     Hmm.

WP:     Ho‘omo‘a ‘ia i loko o ka imu.

                        Cooked inside the imu.

KM:     ‘Ae. Kūkū, e kala mai, i ke kanu ‘ana o ke kalo, a‘ohe wai, kalo malo‘o?

                         Yes, Kūkū, pardon me, in the planting of the taro, there was no water, dry land taro?

WP:     ‘Ae, kanu malo‘o.

                        Yes, planted dry.

KM:     Ua hana pu‘e paha, ai ‘ole ‘umokī, mākālua?

                        Were mounds made, or planting holes?

WP:     He lua.

                        Holes.

KM:     A kīpulu ‘ia?

                        And mulched?

WP:     ‘Ae. ‘Oki ‘ia ka mau‘u ma ka ‘ao‘ao a komo iloko.

                        Yes.  The grass was cut on the sides and put in.

KM:     ‘Ae. Pehea o Wailapa, he ulu ‘ōhi‘a paha o luna?

                        Yes.  And how was Wailapa, an ‘ōhi‘a grove overhead?

WP:     ‘Ae, he ‘ōhi‘a.

                        Yes, ‘ōhi‘a.

KM:     Ua waiho kekāhi o nā ‘ōhi‘a, ai ‘ole ‘oki ‘ia?

                        Were some ‘ōhi‘a left, or were they cut?

WP:     Waiho.

                        Left.

KM:     No ka mea, he malu?

                        Because of the shelter?

WP:     ‘Ae, māmalu. Kēlā ‘āina mauka, o Wailapa, he ma-ū, ‘āina ma-ū.

                        Yes, shelter.  That upland section, Wailapa, was damp, it’s a moist land.

KM:     ‘Ae. Kind of boggy, wet kind?

WP:     ‘Ae. Iho mai ka ‘ohu i nā lā a pau.

                        The mist comes down every day.

KM:     ‘Oia?

                        Is that so?

WP:     Everyday.

KM:     Iho mai, he kēhau paha?

                        So the kēhau comes down?

WP:     Kēhau, ‘ohu kēhau. So that’s what keeps the area damp.

KM:     That’s right, that’s how it survives. Pehea, i kou wā li‘ili‘i ua lohe paha ‘oe i kou papa, ai ‘ole kou kūpuna...mamua o ke kanu ‘ana pule paha lākou? 

                         How about, in your youth, did you hear your papa, or your grandparents...before planting, did they pray?

WP:     ‘Ae, pule! Pule mau lākou mamua o nā hana a pau. Hana like ‘ole.

                        Prayed, yes!  They always prayed, before every task.  All different tasks.

KM:     ‘Ae.

WP:     Mamua o ka hana ‘ana, pule.

                        Before working, pray.

KM:     ‘Ae. So mamua o ka lawai‘a ‘ana?

                        Yes.  So before fishing?

WP:     Mamua o ka lawai‘a ‘ana, mamua o ke kanu ‘ana, mamua ka hele ‘ana, mai ka home a hiki i ke alanui.

                        Before fishing, before planting, before traveling from the home to the trail.

KM:     ‘Ae, pule mau.

                        Yes, always praying.

WP:     Pule mau.

                        Always praying.

KM:     Hmm, mea nui kēlā no ‘oukou?

                        This was an important thing for you?

WP:     ‘Ae. Ko mākou ‘ohana, māua me papa, me mama, a‘o ‘ia wau, kakahiaka, he ‘ohana.

                         Yes. Our family, us two and papa, with mama, taught me, in the morning, we have family prayer.

KM:     ‘Ae, pule ‘ohana.

                        Yes, family prayer.

WP:     Ahiahi, pule ‘ohana, i nā lā a pau.  Ai i ka hele ‘ana, mamua o ka hele ‘ana i kahakai, mamua o ka hele ‘ana ka ala hele paha, pule.

                         In the evening, family prayer, all of the days.  And in traveling, before going to the shore, before going on the trail, pray.

KM:     Hmm, aloha.