No ka Ho‘āeae

Author: 
Na Kilau Pali

 

This story appears in the November 9, 1922, edition of the Hawaiian language newspaper Kuokoa and explains the circumstances behind the composition of “Aloha ka uka i ke onaona / I ke kāhuli ‘alohi a ka lau o ke kukui,” the mele ho‘āeae with which the mo‘olelo opens.

To summarize this story: a Honolulu couple marries and has a daughter - Helena Kalanilehua - who grows into an intelligent, beautiful young woman. Helena's father dies, and her mother finds a new partner - Hōlanikū - who secretly forces himself on Helena. Helena, in the meantime, is being courted by Ioane Kaahai, a young man whose impressive wit and appearance complement Helena's own highly desirable 'ano. Hōlanikū notices their flirtatious behavior, becomes jealous, and disguises his lili as fatherly concern for his step-daughter's virtue. When he is called away to Hawai'i Island to tend to the affairs of his ailing older brother, Hōlanikū admonishes his wife and mother to keep careful watch over their young beauty. Helena and Ioane, however, immediately conspire to consummate their relationship. He climbs into her window, they spend the night together, and their apparent success at clandestine love results in their "heepuewai i na manawa a pau a hiki i ka hoi ana mai o ka makua kane pauaka" (repeated trysting until the return of the deviant father).

When Hōlanikū returns to Honolulu, he learns of Helena's affair from his mother who has, until now, said nothing about what she's seen through Helena's open window. Hōlanikū then blames his wife for Helena's immorality, disclaims all responsibility for his stepdaughter's "hewa," and brazenly attempts to renew his secret relationship with the girl. When Helena rejects him, he goes to a poet and commissions a mele ho'āeae that, he hopes, will soothe his anguish and win her affection.

The haku mele responds with "Aloha ka uka i ke onaona." Its effect, however, is anything but sanguine. It brings anguish to the girl's mother, and it brings "death" of some kind to the young lovers: "'O ka hopena i ike ia, ua make akula keia kaikamahine me ka ipo ana i koho ai, ma mua o ka puka ana ae a laha keia mele." "This result is known: the girl and the sweetheart she chose die [make here can mean a literal death, a death of embarrassment, or death of affection] because of the release and dissemination of this mele." Our story-teller Kīlau Pali says nothing of the mele's effect on Hōlanikū; the tale ends, instead, with the observation that the language of double entendre ('ōlelo 'ano lua) used in the courtship of Helena and Ioane is that of the Hawaiian people of 50 years past (the 1870's), language that has vanished today (the 1920's) in the same manner as has the "hula kake."

Although this story is not as satisfying in content or resolution as is Kīlau Pali's previously published "Ke Mele a me ke Kaona o ia Mele i Haku 'Ia" (Kuokoa, October 9, 1922; Kaleinaman: E Kū i ka Hoe Uli, v.3, Summer 2004), it is still of considerable interest to students of "'ōlelo 'ano lua" and the hoʻāeae: the story frequently employs language of the highest and most poetic sort; it gives the ho'āeae chant-form a specific social and historical context; it offers a glimpse into the manner in which the skills of a 19th century master chanter were engaged; and it encourages a redefinition of the ho'āeae as a distinct genre of poetry - and not simply as a set of vocal qualities with which an oli is delivered.

We have, to the best of our ability, provided orthographic editing for the Kuokoa's original text. In some cases, we have left this text unaltered in deference to what might be termed the "meaningful ambiguity" of certain unmarked words and phrases. We've left other passages unaltered in recognition of our inability to properly understand them. The reader is encouraged to form his own conclusions by viewing the original at Ulukau: The Hawaiian Electronic Library. Readers unfamiliar with the sound of ho'āeae are directed to Kalani Akana's rendition of "Mele Ho'oipoipo" on the CD Nā Kumu Hula, Songs From the Source v.1, SCHH CD-7100.


Ka mana'o nenehiwa o ka mea haku mele e hō'ike ana nā 'ōlelo i ka mea i hana 'ia he mele ho'āeae, ho'ouēuē.

Aloha ka uka i ke onaona,
I ke kāhuli 'alohi a ka lau o ke kuikui,
Ua kuhi nō au eia i ka poli ku'u lei rose Eia kā ua lilo i ka manu inu wai pua,
He manu pūnua ia na ka lā i hānau,
Na ka ua nō i hānai a nui i ka nahele,
Ua kino a manu he keiki na ka hau,
Ua noho a pumehana i ka poli o ka makani,
I lohe mai au i ka 'alae kani leo le'a i ka wai,
Eia o 'Ewa lā ua haunaele i ka Moa'e,
Ua 'ohi wale 'ia ka i'a hāmau leo o ka 'āina,
Inaina loko manawa 'ino i ka Waikōloa,
Ke hehikū 'ia maila ke kai la'i o Kuhia,
Kuhikuhi ke kai ma Pu'uloa ke ala Loa'a koke aku nō i ke kula i Kānehili,
E waiho ana i ke kaha o Kaupe'a, Ua nonoke a luhi moe i ka 'ohai,
I 'ikea i ke kukui ahi a ka nāulu i ke kula,
I uua ma ka puka makani a ka Maluakele,
Waiho wale maila ke kino o ka manu o Kaiona,
Nānā aku 'ahu kupanaha iā Pu'ukapolei,
I ka waiho nō a ke kula ke kū nō a ka Ma'oma'o,
'O ka luna i Pu'uku'ua ka'u e aloha nei.
Ka mea nāna e wehe ke kīkīpani a ku'u makemake A he wahi aloha,
no lala i ka poli he hau he kapa.

'O kēia mau lālani mele ma luna a'e, e hō'ike mai ana nō ia mau lālani mele, i ka no'eau kūli'u a me ka loea o ka mea nāna i haku, a na ka mo'olelo i hana 'ia e nā mea kino 'ehā (4), na ia mau mea e hō'oia'i'o mai, i nā hua 'ōlelo o ke mele, a 'o ke kumu ho'i o ke mele i haku 'ia, i kapa 'ia he kaona no ia mele. Penei ka mo'olelo i puka ai kēia mele:

Eia i ka huikau o ke kaona nei, e noho ana kekahi mau mea, he kāne, a me kāna wahine ma kahi e ō nei ka inoa o Kahehuna, ka heana i hana 'ia, e pili kokoke ana i ke alanui 'Ema; iā lāua e noho ana, ua hāpai a hānau ka wahine i kā lāua keiki he kaikamahine. Hānai ihola nā mākua, a ua nui nō ho'i ke kaikamahine, 'o ka ai aku nō ho'i koe i kāna loa'a, make ihola ka lūau'i makua kāne.

Noho kōko'olua ihola ka māmā me ka lei a lāua. 'O ka hana a ka māmā he holoi lole no nā haku haole.

Ua makahiki paha ia noho ko'olua 'ole 'ana o ka māmā, loa'a ihola kona kōko'olua hou, no Hawai'i 'o Kona, kēia kāpena boy o ke Kāhulihuli, a huikau a'ela nā pe'a heke.

Iā lāua i noho a'e ai he kāne a he wahine, ua lilo nō kēia kaikamahine i mea punahele i kēia pāpā hou.

He lūau'i makuahine ko kēia kāne hou, a i ka loa'a 'ana o ka hūnōna, ua ho'i maila ka makuahine a noho me nā keiki.

E like me ke 'ano mau o kūpuna, he pūlama i nā mo'opuna, pēlā nō kēia kupunawahine, ua lilo kēia kaikamahine i mea nui iā ia, 'a'ole ona nānā he pāpā 'oko'a ko kēia kaikamahine, akā ua kau aku nō kona mana'o make'e mo'opuna, e like ho'i me ka lilo 'ana o kāna māmā i kaikamahine nāna.

Iā lākou nei e noho nei, ke hele a'e nei ke kino o ua kaikamahine nei i ka nui, a ke pi'i pū a'ela nō ka u'i o nā lā 'ōpio, 'oiai na'e, ua aneane e 'ekolu makahiki ka noho 'ana o nā mākua i kēia manawa.

'O ka inoa o kēia kaikamahine 'o Helena Kalanilehua, a mamuli o ka u'i o kēia kaikamahine, ua ho'opi'i 'ia ke kuko i loko o ('Aiwohikupua), makua kāne kōlea no ke kaikamahine a kāna wahine me ke kāne mua, a lāua nō ho'i i hānai ihola a nui.

Mamuli o ka nui o kēlā kuko, ua ho'okō ihola kēia makua kāne kōlea i kona mana'o, pu'uwai 'ole, a moku a'ela ka piko waiwai 'ole o kēia kaikamahine, 'o ia paha ka mea i 'ōlelo ai kahiko he hānai pua'a, ma loko ka 'uku. 'A'ole na'e i 'ike ka makuahine i kēia mau hana poupou noho ni'o a kāna kāne, a pēlā pū ho'i me kahi māmā o kēia lawakua pohu.

I kekahi ahiahi, e kū ana ua kaikamahine nei ma ka puka pā, nānā i uka, 'ike akula 'o ia i kēia keiki hapa haole e iho mai ana ma uka mai o ke alanui 'Ema, he pālule 'āhiahia kona o luna, a he lole wāwae 'ele'ele, me ka hainakā silika 'ōma'oma'o lau, e lei ana i ka 'ā'ī.

I ke kokoke 'ana mai o kēlā keiki, ma kahi a Helena e kū nei, ua 'ōlelo ho'opā'ani maila 'o ia iā Helena: "E ka U'i o ke ano ahiahi, e naue paha kāua ma kai o ka Nekina e 'ike i ka huikau o ke kaona!"

"'A'ole au e pono ke hele pū me 'oe, ma hope auane'i pakalaki kau huaka'i hele ia'u," wahi a Helena.

Mamuli o ka pane ho'omāhie a kēia u'i, ua kū ihola ua keiki nei ma waho mai o ka pā, me ka hilina'i 'ana mai a 'ōlelo maila: "Inā ho'i hā pēlā, he ho'i no ka lā'au lapa'au, he aha auane'i ho'i ka waiwai o ka hele 'ana, ua loa'a ihola nō ke o'io'ina 'o 'oe!"

"'A'ole pēlā, 'ano'ai paha ho'i, he laki kou, 'o ko'u kū ma 'ane'i ku'ia kāu huaka'i."

No laila ho'opau loa a'ela kēia keiki i kona mana'o hele, a kū ihola ma laila me ka 'ōlelo 'ana mai, "'Ano'ai 'o ka laki ihola nō ia, ua loa'a ka hoa pāpāleo, e hā'upu'upu ai o ka no'ono'o."

Ua 'ike mua kēia keiki iā Helena, 'a'ole na'e i pāpāleo, ho'ohua ho'i kēia hele 'ana, a 'ike i ke kū o Helena, a i kumu e pili ai o neia manu hulu nani, kāpae ka hilahila.

Iā lāua nei e ho'ohanini ana i nā 'ōlelo i ke kula o Mā'ili, i nā mana pani a Lualualei, a e mana'o ana e inu i ka wai o ka niu haohao o Pōka'ī 'ike akula 'o Helena i ka makua kāne e ho'i mai ana.

'A'ole na'e ia he mea na ke keiki e maka'u ai, 'oiai aia ka ho'owahawaha i loko ona no kēia 'eleao 'ai paka o Pu'unui.

Ua 'ike mau kēia makua kāne i kēia keiki i ka hele ma ia alanui i nā lā āpau, a ua hā'upu mua nō paha 'o ia e hiki mai ana i ka manawa e haunaele ai 'o 'Ewa i ka Moa'e, no laila e 'ōlelo mau ana 'o ia i kahi māmā ona, e mālama pono i ka mo'opuna.

Iā ia i kokoke mai ai, 'ike maila 'o ia i ua keiki nei e kū ana ma waho o ka pā, a 'o Helena ho'i ma loko mai, no laila pi'i a'ela ka inaina i loko ona me ka lili pū.

Kāhea maila 'o ia, "Helena, ho'i 'oe i loko, kaikamahine lapuwale!"

I ka lohe 'ana 'o Helena i nā 'ōlelo a ka makua kāne, e kokoke mai nei, e hiki i ka puka pā, 'o kona wā nō ia i huli mai ai i kona hoa ha'iha'i 'ōlelo o ke ahiahi, me ka ho'opā 'ana a'e i ka welelau lima i kona lehelehe a ani maila i mua o kona hoa, āna e koho lā i loko ona, 'o kāna ipo ia, me ka ho'opuka 'ana mai i kēia mau 'ōlelo:

Ua paila ka pūnohu o kahi lawakua,
Alualu pa-lapu e hi'i mai nei ma ke ka'awale,
I hauanu aku ka wai 'apo wahine,
Kolohala ke ahi lehua a ke onaona,
Aluluou ma ka po'i o ka 'ale.

'O ka wā nō ho'i ia i pāna'i aku ai 'o Ioane Kaahai (ka inoa o kēia keiki) i kāna 'ōlelo:

"Manene, paila ke koloha nou e ku'u wai 'apo 'ai lehua a luluou," 'o ka huli akula nō ia o ua u'i nei ho'i no ka hale, a pēlā pū nō ho'i me kēia keiki ma mua o ka hiki 'ana mai 'o Keinoho'omanawanui.

Iā ia i hiki ai i ka hale, nuku akula 'o ia i kona wahi lūau'i, i ka nānā pono 'ole i ka mo'opuna, a huhū pū akula i ka wahine no ka ho'oku'u i ke kaikamahine e hele i waho o ke alanui e ho'oha'i ai i kamali'ikāne.

Pane maila ka wahine: "Pehea aku ua 'ōlelo, 'oiai ua nui ke keiki, a nāna e no'ono'o i kā mea nona e pono ai."

No laila ua 'ōlelo akula kēia makua kāne i kona māmā e mālama pono i ka mo'opuna.

I kekahi lā, ua loa'a maila he leka mai Hawai'i mai na ke kaikua'ana o kēia kanaka, e kauoha mai ana iā ia a me ka māmā o lāua e holo aku, e ho'oponopono i ka waiwai, no ka mea he ma'i kona, ua 'ōlelo ke kahuna 'a'ole 'o ia e ola.

I ka 'ike 'ana 'o Hōlanikū (ka inoa o kēia kanaka), i kēia leka, ia wā 'o ia i 'ōlelo aku ai i ka makuahine: "Ke kauoha mai nei 'o kua'ana ia'u, e holo aku e ho'oponopono i nā wahi 'ōpala o hope, a he 'ōma'ima'i 'o ia."

"Inā ho'i hā pēlā, 'o kāua pū ke holo, i 'ike aku ho'i au i ko kua'ana," wahi a ka māmā.

"'A'ole 'oe e hele, ma hope auane'i mehameha loa ko kaikamahine, 'a'ole i 'ike 'ia aku, 'o Honolulu kēia, hele au a ho'i mai, ua nalowale i loko o ka huikau o ke kaona."

'Ī maila ka wahine, "Lapuwale nō ho'i kāu no'ono'o ē ke kāne, inā paha au i mana'o mua ia mea he huikau, ua nalowale mua au i loko o laila, no ko'u kū ka'awale ho'i, loa'a au iā 'oe."

Ho'omākaukau ihola 'o Hōlanikū no kāna huaka'i, ma mua o kona hele 'ana, kauoha akula 'o ia i kahi makuahine:

"Ke hele nei au, ho'okahi nō āu mea mālama 'o ko mo'opuna, ma hope auane'i pō'ino mai, 'a'ole ho'i e loa'a ka mea kūpono, e pono ai 'o ia."

"'Ae na'u ia e nānā a me ka makuahine, 'a'ole pilikia a ho'i mai 'oe.

"O holo e 'ike i ko kaikua'ana a ho'i mai, hā'awi aku 'oe i ku'u aloha a nui i ua hiapo lā a'u."

Mākaukau kahi paiki, a iho akula no ka uapo, kau i ka moku no Hawai'i ka ihu.

I ke ahiahi o ua lā nei a ka makua kāne 'āpiki i kau ai i ka moku, iho hou maila ua keiki hapa haole nei i ka holoholo ho'omā'alo maka o ke ahiahi.

A kokoke 'o ia i ka puka pā o ka u'i āna e li'a nei, 'ike akula 'o ia iā Helena e noho ana ma waho o ka lānai, i ka 'ike 'ana mai nō ho'i 'o Helena iā ia, ani maila 'o ia i kona lima me ka mūkī 'ana a'e i ka waha, a pe'ape'ahi maila me ke kuhikuhi 'ana mai e iho i ke kaona a ho'i aku ma laila, i ke ano o ke ahiahi.

I ka 'ike 'ana 'o Ioane Kaahai i ka hō'ailona, a me ka mana'o o ka mea āna e li'a nei, lele a'ela ka hau'oli i loko ona, me he wai māpuna lā e hua'i ana, ani maila nō ho'i kona lima, me ke kūnou 'ana mai o kona po'o, me ka mino'aka ka hau'oli e pā'ani ana i kona helehelena.

I ka 'ike 'ana 'o Helena i ka hō'ailona o kāna ipo, i hā'awi mai ai iā ia, lele pū a'ela nō ho'i ka hauli i loko ona me ka puana 'ana a'e i kēia mau hua 'ōlelo:

Aia i Kūwili 'o Kanāueue,
E nāue kāua i ka 'ai ho'opau,
Holu e ka lau niu, 'o ko'u hoa ia,
Hō a'e kāua i ka pā kī'aha,
Ei a'e ka ilina i uka o Kahauiki,
'O ka iki 'ulu ia nāna e maika,
Kū ai ka hālelo o kona kahu,
He inoa kēia nou e Keonaona.

I ka hala 'ana aku 'o Ioane Kaahai, no kai o ke kaona, ke holokē wale lā nō 'o ia i uka i kai, i ka huikau o Halekālewa, i ka hī'ō a nā holokahiki i Kepohoni, e 'ike i ka Hipopatamu, kēlā pipi moe wai o ka Muliwai Nile, a e kali ana ho'i 'o ia o ka hiki mai o ke ano ahiahi, kona hoa lawai'a holoholo e ho'i aku ai no ke ko'a lawai'a hāuliuli o Amikiaola, i ke alo o Pune'e, ne'ene'e mai 'oe i 'ane'i, a kokoke i ko'u alo.

I ka uhi 'ana mai o ka noe a waka (pō'ele'ele), a nalowale kai o Kea'au, huli maila 'o Kaahai e ho'i no Kahehuna, ka pahuhopu, 'oiai ho'i 'o Helena e hī'ō ana i loko, i waho me ke ake nui e hui koke me Ioane.

Aia i 'A'ala, ka luna ia mea,
I ke awa ho'okomo o nā pailaka,
Ua laka ia manu, ua kau ia pua,
Pua nani laha 'ole o Maunaaniani,
Oni mai Kā'elo pili me Makali'i,
Li'ili'i 'o iala ke peku kahi ia,
Ua kuhi nō au 'o ka hoki lele pā,
Nāna i kaha mai pau nā pali kapu,
Ua kapu ia kula ua alodio 'ia,
E ka 'ona kāpena o luna o Cometa.

I ka hō'ea 'ana mai o ka ulua nui nepunepu a Helena, a kali nei i ka makalae o ke alanui 'Ema, ua hui a'ela lāua me nā hua 'ōlelo pōkole o ka ho'olauna hiki mua.

"Aia a hora 'umi, hele mai 'oe a ma ka pukaaniani ma ka 'ao'ao ma 'Ewa o ka hale, 'o ko'u rumi ia, komo mai 'oe ma laila, no laila e ho'i 'āwīwī aku 'oe, i 'ole e 'ike 'ia mai, a ua lohe akula 'oe i ke kauoha, e ho'omana'o mai ho'i 'oe ia leo."

Hopu maila kona mau lima 'elua ma ke apo 'ana a'e i ka 'ā'ī o kāna ipo, a 'ōmau akula i ke pine o ka honi a ka ihu he 'oko'a ia, 'o ka 'oni a lalo e 'olu ia.

A pau kā lāua kūwili 'ana, ho'i 'āwīwī akula 'o Helena i ka hale, a ho'i akula nō ho'i 'o Ioane me ka ho'omana'o i ke kauoha.

I ka hiki 'ana i ka manawa, ua ho'okō akula 'o Ioane, iā ia i hiki aku ai ma kahi i kuhikuhi 'ia mai iā ia, 'ike 'i'o akula 'o ia, e kau ana ka pukaaniani i luna, aia nō ho'i ke kama'āina ke kali maila me ka mana'o i kāna malihini.

Iā lāua i huikau a'e ai nā makau a ka lawai'a i Wailua,
Lou maila 'o Kawelowai iā Waiehu,
Ua wela Kahikihaunaka i ke ahi a ka pō,
I ālai 'ia mai e Nounou,
Nalo Kaipuha'a ka laulā ma uka o Kapa'a,
He ākea ma kai o Puna,
I ke kāhuli a ke kalukalu moe ipo o Kēwā,
Paku ahiahi ka nalu o Maka'iwa.

A 'ike 'ole akula ka mea kākau i nā kahawai o Kula'imano, pēlā pū ho'i me kahi tūtū i kauoha 'ia iho ai e mālama i ka ipu hulu a ke ali'i o puehu i ka makani.

Ua mau kēia noho 'ana o lāua me ka 'ike 'ole 'ia e ka makuahine a me ke tūtū, a i kekahi ahiahi Pō'aono, ua 'ai ihola lākou āpau, 'ōlelo akula 'o Helena i kona māmā:

"Make hiamoe maila kā ho'i au."

"He ho'i nō e moe ka lā'au lapa'au," wahi a kona makuahine.

Ho'i akula 'o Helena no kēnā rumi, kī a pa'a ka puka, kakali akula o ka hiki mai o Hiku Ioane, ka ipo kuahine.

Iā Ioane Kaahai i hiki mai ai, a komo i ka poli o ke aloha, ua lilo i hana na lāua ka ho'okahekahe 'ana i nā māpuna 'ōlelo ho'onenehiwa o ka ipo i ka ipo, a he mea iki ka pō i ke ala 'ia.

Mamuli paha o ia ala 'ana a lāua, ua no'ono'o 'ole a'e lāua i ke au o ka manawa o ka pō e ne'e nei, i nā hora o ka wana'ao, a mamuli o ia luhi ua pauhia ihola lāua i ka hiamoe a kahikū ka lā.

I kakahiaka nui ala a'ela ka makuahine, kuke a mo'a kahi pīpī me ke kope, nīnau akula i ka makuahōnōwai, "'Auhea ko mo'opua ke hiamoe mai nei nō?"

Ia wā i ulu a'e ai ka mana'o i loko o ke tūtū me ke 'ano maka'u i ka hūnōna, a pane akula.

"Ua hiamoe hou paha! Ala mai nei nō i kēia wana'ao a holo a'e nei me a'u, ala māua me ua mo'opuna nei a ua ao loa iho nei nō, ho'i aku nei no kona rumi, ua hiamoe hou paha, e ki'i a'e au e ho'āla."

Hele akula 'o ia a hiki i ka rumi o ka mo'opuna i wehe aku ka hana, ua pa'a aia ka puka, aia ka laka 'ia.

No laila puka akula 'o ia i waho, me ka mana'o hā'upu i loko ona, he hoa ipo paha kā ka mo'opuna, i kī ai i ka puka.

Hele a'ela 'o ia ma waho a hiki i ka pukaaniani, 'ike maila 'o ia, ua 'u'u 'ia i luna, lele 'ē wale a'ela nō ka hauli i loko ona.

No laila ne'ene'e akula 'o ia a pili ma ke kū o ka pukaaniani, papale a'ela i ka pākū pukaaniani, e kau ana, a ki'ei akula i loko.

Me ke kāhāhā nui, 'ike akula 'o ia i ka mo'opuna āna, e waiho mai ana ke kula o Kaiolohia i ka La'i-luahine, a 'ike akula 'o ia i kēia keiki hapa Kaleponi e moe ana ma ka 'ao'ao o kāna mo'opuna, e huli ana ke alo i luna, 'a'ohe wahi koupu o lāua a 'elua, a 'ike pū akula nō ho'i 'o ia i ke kumu ma'oma'o e kū ana i ke kula o Nininiwai, ua pehia iho e ka makani lawelawe mālie o 'Īloli a waiho wale ka i'a ho'omalu a ke Konohiki, i ho'ohiki au i ku'u mea nani a 'ike 'oe.

I ka 'ike 'ana o kahi tūtū i kēia mea papa'i a'ela 'o ia i kona wahi houpo me ka 'ōlelo 'ana iho i loko ona:

"Auē nō ho'i 'oe ē ka mo'opuna ē, ua pō'ino paha 'oe, 'a'ole paha, a'ole ua pō'ino 'oe, 'a'ole au e ha'i i ko makuahine a hewa mai auane'i kāua."

No laila ho'i hou akula 'o ia a komo i loko o ka hale, ho'onakeke maila i ka puka me ke kāhea 'ana mai, "'Eā, e ala ē Kalanilehua e moe nei ua ao, eia ka lā i luna, e ala a 'ai kākou ua awakea."

I ka lohe 'ana o nā mea hiamoe i kēia leo ho'āla o ke tūtū ma waho, ua pū'iwa like a'ela lāua, i nānā a'e ka hana, ua kahikū ka lā.

Ala a'ela komo kahi lole, hākālia nō a pa'a 'o ka lēkei akula nō ia o Hamebile ma ka pukaaniani, a hala akula.

Ki'i akula 'o Helena a wehe i ka puka e kū mai ana ke tūtū, puka i waho, pūlumi ka maka, ho'i akula i ka rumi 'aina, e noho mai ana ka makuahine e kali nīnau maila ka māmā:

"He aha ka mea o ka hiamoe loa 'ana a kahikū ka lā? 'A'ole pēlā e pono ai ē ke keiki, ua nui 'oe ho'omaopopo i ka noho 'ana i mea nou e pono ai."

Ua mana'o kēia kaikamahine 'a'ohe mea i 'ike i kāna po'ahuna, no laila aia mau nō lāua i ka he'epu'ewai i nā manawa āpau, a hiki i ka ho'i 'ana mai o ka makua kāne pau'aka.

I ka hiki 'ana 'o Hōlanikū i Hawai'i, hui me ka hānau mua, 'elua lā, hele 'o ia i ke ala mau o nā mea āpau, a ho'i mai ka moku no Honolulu nei, ua kau maila 'o ia me kēlā mana'o lī'ō i loko ona, eia nō kāna manu i loko o ka hale manu.

Iā ia i hiki mai ai i ka uapo, ho'okahi no opahuhopu o ka hale, a hui me ka 'ohana, hele ka wahine i ka hana, a noho ihola lāua nei me ka māmā.

Nīnau akula ua 'e'epa nei o Waolani: "Pehea 'olua e noho nei me ko mo'opuna?"

"'A'ohe 'ōlelo ana no ku'u kaikamahine akā no ku'u mo'opuna, eia lā penei a penei, e like me nā mea i hō'ike 'ia ma mua a'e, he kahi ho'i ia ea, ua ho'i maila 'oe, a lohe ihola nāu ho'i ia e ha'i aku i ko wahine." Eia nō ka 'ōlelo a ua 'e'epa nei, "'A'ole paha na kāua e nānā i ka hewa o kāna, nāna nō e 'ike, o 'ī 'ia mai auane'i kāua i ka hō'upu'upu wale aku nō 'oe auane'i ē, mai loko aku o'u e kuleana ai kāua, waiho nō na kona makuahine nō e 'ike i kona hewa, ua hānai ihola nō kāua a nui, ma laila ihola nō kāua pau.

I ka loa'a 'ana he wā kūpono i ua 'e'epa nei, ho'āo hou akula 'o ia e kau, ia wā i kani mai ai ka ihu he lio Halemano, maopopo ihola iā ia ua 'a'e kahu hou 'ia.

Ho'onā ihola 'o ia i kona mana'o kuki'a a i wahi e kō ai o ia mana'o, ho'oholo ihola 'o ia e hele i ka mea 'ike i ka haku mele, i haku 'ia ke mele 'ano'ai paha he mea ia e ho'i hou mai ai iā ia.

Ma lalo iho, e hō'ike ana he makua kāne 'oko'a nō ko kēia kaikamahine, a he hānai 'ana iho kāna a nui a'ela.

Ma kekahi mau lālani, ua kapa aku 'o ia i kona makuahine, he manu 'alae i kani no ka 'alae i ka wai, ka mea nāna i ha'i mai iā ia, i ka haunaele o 'Ewa o a na ia mea i ho'opi'i mai i ka inaina iā ia, mamuli o ka hehikū 'ia 'ana o ia 'oneki nui pālahalaha e nei kāpena boy.

A 'o nā lālani hope, e hō'ike ana ia i kahi makuahine, i ka 'ike 'ana ma ka puka makani i ka waiho mai a ke one pua rose o Mahamoku, a me ke kū mai a ka 'āhui pola hīnano o Po'okū, a ua lilo i mea lili nui nāna ke 'ike aku i kēia keiki.

'O ka hopena i 'ike 'ia, ua make akula kēia kaikamahine me ka ipo āna i koho ai, ma mua o ka puka 'ana a'e a laha kēia mele.

'O nā 'ōlelo i kama'ilio 'ia ma ka puka pā, he mau 'ōlelo 'ano lua ia na kēia lāhui i kama'ilio 'ia he 50 makahiki i hala, a ua nalowale i kēia lā, e like me ka hula kake.

KILAU PALI
Nupepa Kuokoa, 9 Nowemapa, 1922