Moolelo (Ka) o Eleio 9 & 10

Author: 
S.N. Pualewa

 

Runner. Ka‘eo Trail, Puakō, Hawai‘i.

 

Reproduced below are the ninth and tenth installments of S.N. Pualewa’s 12-part mo‘olelo published serially in the Hawaiian Language newspaper Kū‘ōko‘a in September-November 1863. Although Pualewa’s title suggests that ‘Ele‘io, the fleet-footed messenger of Maui’s high chief Kāka‘alaneo, will be the hero of the tale, the greater part of the story is, in fact, concerned with the life of Kāka‘alaneo’s son, the trickster-chief Kaululā‘au, who is still remembered for ridding Lāna‘i of its horde of murderous akua. The story of Kaululā‘au has undergone something of a revival in the past three years with the publication of Ellie Crowe’s children’s book The Boy Who Tricked The Ghosts and with Keali‘iwahine Hokoana’s production of the one-man play The Legend of Kaululā‘au.  Crowe’s book, in our opinion, would have benefited from a careful examination of the story’s primary, Hawaiian language sources. Much of Hokoana’s success, on the other hand, stems from her adherence to Pualewa. We present Pualewa’s "Mokuna 9 and 10" below; the final chapters will appear in next issue of Kaleinamanu.


Mokuna 9, Nupepa Kuokoa, 31 Okatoba, 1863

A pau ke koena o ke akua o Kaunolu i ka lukuia, a pepehi pu ia kekahi akua opu ohao, o Kuahulua ka inoa oia akua, a no ka make ana oia akua ia Kaululaau, nolaila, hele hou ae la lakou a noho ma Manele.

A malaila, ua noho loihi loa lakou i kekahi mau la ame kekahi mau po, a o ka Pahulu hana mau no hoi ka hele e nana i ke akua ma o a maanei.  A no ka halawai ole o lakou me ke akua, nolaila, hooholo lakou i ka olelo e pii o Kaululaau ame Lono iuka a o Pahulu hoi, ua hele loa oia ma kahakai a hiki aku i Naha, a malaila oia e huli ae ai ia Kaululaau ma.

A o Kaululaau ma hoi, hele aku la laua mai Manele aku a pii aku a hiki i Kanauau, a malaila aku no a ke kuahiwi o Kaohai, a hele ae la no malaila a Kahaalelepaakai, a ma ia kuahiwi aku no ka hele ana a hiki ae i Ohiahalo, a malaila aku ka hele ana a hiki i ka mauna o Lanaihale, kahi hoi a Kaululaau i kapili ai i ka maka o ke akua i ke kepau; a ia laua i hiki aku ai ma Lanaihale, a liuliu iho, alaila, hiki mai ana no hoi o Pahulu mahope mai o laua.

Ia manawa no a lakou nei i hiki mai ai ma Lanaihale, alaila, olelo aku la o Pahulu ia Kaululaau ma, "E paa no nae paha ka hale ia oe i keia la ke hana."

O ka hana koke ae’la no ia o Kaululaau i ka hale a paa no i ka la hookahi, a komo no i ka la i hanaia’i.

I ka paa ana nae o ka hale i ka hanaia, alaila, olelo aku o Lono ke Akua o Kaululaau, "Auhea oe e Kaululaau, nani ia ua paa ae nei ka hale ia oe, o na puka no hoi ekolu ea, ekolu no hoi kakou, o oe no hoi ma kekahi puka, o Pahulu no hoi ma kekahi puka, owau no hoi ma kekahi puka."

A pau na kauoha i ka malamaia alaila, hele aku la o Pahulu e kuahaua i ka nui o ke akua o Lanaihale, me ka olelo aku no, e hoakoakoa mai ka nui o ke akua o kakou, a hoopihaia loko o ka hale a Kaululaau i ako ai, pela ko’u makemake ia oukou a pau.

Alaila, olelo mai la kekahi akua ia Pahulu, "O ka mea no kela nana makou i hoopunipuni mua, i pau ai makou i ka make, nolaila, mai hele aku kakou mamuli o ka olelo a Pahulu, no ka mea, pela mau no ka Pahulu hana ia kakou e hana nei, o kakou no ke pau ana i ka make, aole o Pahulu wahi mea a make iho, nolaila, mai puni hou kakou i kana olelo mai, o pau hou kakou i ka make ia ia."

Alaila, olelo ae la hoi kekahi akua, o ke akua nae i ike ole ia Kaululaau a me kana mau hana.

"E aho paha kakou e hele e nana i ke ano o ka hale a Kaululaau i hana’i no ka mea, he oleloa hoi ko kakou lohe pepeiao mai ia hai."

Alaila, o ka hele akoakoa mai la no ia o ke akua a komo iloko o ka hale, a o na puka hoi ekolu ua pani ia iho la no ia e lakou nei a paa, lilo iho la lakou i poe kiai no na puka.

A i ka akoakoa ana mai o ke akua, alaila, kakali aku lakou nei o ka moe iho o ke akua.  A pela no lakou nei i hahai ala aku ai me ke akua, a hiki i ka wanaao, aole no he moe iho o ke akua, aole no hoi o lakou nei wahi a makahiamoe iho.

A i ka malamalama loa ana’e, alaila, moe iho la ka nui o ke akua a pau, aole mea hookahi e ala ana, o lakou nei wale no ka poe e ala ana, o lakou nei wale no ka poe e ala ana. A ike o Pahulu a me Lono i ka moe ana o ke akua, alaila, olelo aku la laua ia Kaululaau, "E, ke ahi, ho-a ia mai."  Alaila, o ko Kaululaau ho-a ae la no ia i ke ahi, eia nae, ua kapilipili mua iho la o Kaululaau i na maka o ke akua i ke kepau a paa.

A i ka pau ana o ka hale i ka a ia e ke ahi, a wela aku la ke akua i ke ahi, alaila, kahea ae la ke akua me ka leo nui, "E Kaululaau e, akahi hoi ka po piapia e Kaululaau. E, Kaululaau e, akahi hoi ka po piapia e Kaululaau."

Pela no ke kahea mau ana a ke akua, me ka manao paha e loaa ia lakou ke aloha ia mai e Kaululaau, alaila, e pakele lakou i ka make.

Aka, aole o Kaululaau i haawi aku i mea no lakou e pakele ai i ka make.

A pau ke akua o Lanaihale i ka lukuia maloko o ke ahi, alaila, hoomaha iho la lakou ia manawa.

Alaila, ninau aku la o Lono ia Kaululaau penei, "Auhea ko wahi pona ko e Kaululaau."

Alaila, e olelo mai la o Kaululaau, "Eia no."

Olelo hou aku la hoi o Lono. "E aho e hoi kakou a kahi a kaua i noho mua’i, ilaila e ai ai i ko wahi pona ko i koe a pau."

Alaila, ninau aku la o Lono ia Pahulu, "Aole anei he alanui kokoke e iho aku ai a hiki i kai o Kawakee ma Naehehe."

Olelo mai la o Lono ia laua, "He alanui no, oia no o ke alanui e moe la ma Kaluahonu, oia pololei no a hiki i Kawakee."

A hoi aku la lakou nei a hiki i kai o kahi a laua i noho mua’i: alaila, ai iho la keia i kahi pona ko ana a pau, alaila, noho wale iho la keia me ka ai ole i ka ai.

A moe iho la o Kaululaau ia po, a ao ae la, alaila, olelo aku la o Lono ia ia.

"E aho paha e pii oe i ka laau hale no kaua, eia na laau au e pii ai e oki, o ke Aalii a me ka Lama, o ke oa no ia." Alaila, o ka ae wale aku no hoi ka Kaululaau i ka olelo mai a ke akua.

Pii aku la no hoi keia, a uka ooki i na laau i olelo ia mai ia ia nei, o ke kumu no o ke aa, hoi ana keia i kai.

I nana mai auanei ka hana o Lono e hoi aku ana keia me ka laau, aole no hoi o kana mai o ka ikaika.

Ia la hookahi no o ka paa no ia o ka hale i ke ako ia.

A paa ka hale, olelo aku o Lono ia Kaululaau, "E aho e hele oe ma ka ae one e nana hele aku ai, malama ua holo mai kekahi waa Molokai a ua make i ka moana, puhi ia mai la ka ukana e ka makani, malama o pae mai kekahi pu awa a me ke kalo, ka maia, alaila, loaa ka ai o ka hale e komo ai alaila noa hoi ke kapu o ka aina."

Alaila, hele aku la keia ma kahakai e like me ka Lono i olelo mai ai ia ia, loaa io no hoi ka puawa, ke kalo, ka maia, hoihoi mai la no keia ia mau mea a ike o Lono.

Olelo aku la o Lono, "Ua loaa mai nei keia mau mea, hookahi mea i koe o ka malo."

Ia hoi hou ana aku a ia nei, ike aku la keia i keia mea e moe loihi mai ana i kahakai, lalau aku la keia a hoihoi aku la ia Lono, a ike mai la o Lono, alaila, olelo mai la o Lono ia Kaululaau. "Oia hoi paha ka malo la, e aho e kahei ae ma ko hope, kahei ia a paa."

Hana iho la no hoi o Kaululaau e like me ka Lono i olelo mai ai ia ia.

Olelo hou aku la no hoi o Lono ia Kaululaau. "Mamaia hoi paha i awa komo no ko hale."

Alaila, mama iho la no keia, e like me ka olelo a ke akua ona.

Ia ianei nae e mama ana i ka awa, alaila, olelo aku la o Lono ia Kaululaau, "Kena ia o Pahulu e hele i wai no ko awa."

Alaila, kena ae la keia ia Pahulu e hele i ka wai, a hele aku la oia i ka wai, a liuliu aku, alaila, olelo hou aku la o Lono, "Kii ia o Pahulu e pepehi a make loa?"

Alaila, olelo mai la o Kaululaau ia Lono, "Pehea ka hoi ka pepehi ana aku i ko kaua kokookolu o ka hele ana o keia wahi kanaka ole, hookahi kanaka o ke akua."

Olelo aku la o Lono, "Mai au-a oe ia Pahulu, no ka mea, ina oe e hoola ia ia, alaila, oia no ke kipi o ka aina, e aho e make oia."

Ia manawa, hele aku la o Kaululaau, e noho ana kela i ka punawai; ia wa, e hoonou iho ana keia i ka pohaku maluna iho, o ka make no ia o Pahulu.

A make o Pahulu, a ua ola aku nae oia ma ka maneo o ka i-a; a oia ka mea i maneo ai ke poo o ka Weke, no ka make ana o Pahulu; a ke mau loa nei ka maneo ana o Kela i-a ma Lanai e noho nei i keia manawa. A pau ka awa i ka mamaia, a inu iho la o Lono ke akua o Kaululaau, a pau ka inu ana, alaila, moe aku la o Kaululaau ame Lono no ka ona i ka awa.

Ia manawa nae a Kaululaau ma e moe ana, oia ka manawa i okipoepoeia’i ka omaka o Kaululaau.

I ka wa a laua e hiamoe ana, a i ke ala ana ae, akahi no a ike iho la o Kaululaau i ka mea i hanaia mai ai ia ia, e like me ka make o ke akua ona.

Ia ala ana ae nae a laua nei mai ka hiamoe mai, ia wa, ike aku la laua i keia wahine e hele mai ana ma kahakai mai o Kikoa, ua kaeiia ka hope i ka pohuehue; a o keia wahine, he wahine keia i holo mai mai Maui ae, a e holo ana i Molokai, aka, make e ma ka moana, a pae ae ma Lanai, o ka inoa nae o kela wahine oia o Luamaheau a oia no ka wahine a Kaululaau i noho ai ma Lanai.

A noho o Luamaheau me Kaululaau; ia wa no hoi, pae hou ae la no ia wahine malalo ae o Kawailoa, a hele mai la no ma kahi a Luamaheau i hele mai ai, eia no ka o ke kahu no o ke alii wahine, o ka laua hele pu ana mai no a make no i ka moana, a-u okoa no hoi ke alii wahine ma kana wahi i a-u ai, a-u okoa no hoi ke kahu ma kona wahi i a-u ai, a i ki pae ana ae iuka; o ka huli ka hana o kekahi i kekahi; aka, i ka huli ana mai nae o ke kahu a ike oia; ka meheu o ke one i ke kapuai o ka wawae; alaila, manao ae la oia ua pae io no ka hanai ana iuka no ka mea, ua ike oia i ke ano o ke kapuai o ka wawae o ka haku ona.

A i ka paa ana o ka hale o Kaululaau, a noho pu oia ma kana wahine, alaila, olelo mai la o Lono ia Kaululaau. "E aho paha e ho a ae oe i ke ahi i keia moku pili e ku mai nei la, nana ia e a aku i ke kula, anoai o ike mai ou mau makua, alaila, laweia mai i ai nau, i i-a, i puaa, maia, ulu, ko, ame na mea no a pau e kupono ana i kou hanohano alii ana mai ou mau makua mai."

O ko Kaululaau ho-a aku la no hoi ia i ke ahi, a-a ke ahi; ia wa, ike mai la o Maui a puni i ka moe kokolo o ka uwahi i ke kula pili, manao ae la no ko Maui poe, aole no kela he ahi e, na Kaululaau no kela ahi e a mai la, aole no i make i ke akua o Lanai.

Ia manawa, ike mai la na makua o Kaululaau i ka a aku o ke ahi, alaila, pihoihoi iho la laua me ka makahahi no ka mea, ua hoomanao ae la laua i ka olelo wanana mua a ke kaula a Kukamolimoliaola i olelo ai. Ina e kali na makua a i a ole mai ke ahi o Lanai, alaila, ua make o Kaululaau i ke akua; aka hoi, ina hoi i a mai ke ahi o Lanai i ke pili, a i ole ia, i ke kuahiwi paha, alaila, e pono olua ke ike koke i ke keiki a elua, ina olua aole e ike aku make olua.

A no ia olelo wanana mua a ke kaula ia laua, oia no ke kumu i pihoihoi loa ai na makua i ka hoouna i na kanaka, e holo ma na waa me ka ai, ka i-a, puaa, maia, ulu, koniu, ame ke kapa, kela mea ai keia mea ai i hoomakaukauia’i na ke keiki.

I ka manawa i hoomakaukau ai i na mea ai, holo mai la na kanaka mai Maui mai a hiki ma Lanai, a lana mai la na waa mawaho aku o Kahalapalaoa, alaila, nana mai la na kanaka, a ike mai la lakou ia Kaululaau e holoholo ana i ke one o Kawakee, no ka mea, ua ike aku la oia i na kanaka o kena mau makua, nolaila, a nui iho la kona olioili a peahi aku la e pae mai na waa iuka, aole nae i pae mai na waa ame na kanaka iuka, no ka maka’u no i ke akua, no ka mea, aole no lakou i manaoio ua pau ke akua i ka make ia ia i ka lukuia.

Nolaila, hoolei mai la na kanaka i ka ai, ka i-a, ame na mea ai no a pau, a pae mai la ia mau mea iuka, a hookahi nae kanaka i ka hoomanawanui i kona maka’u, oia ke kanaka nana i hoau mai i ke kapa ame ka malo a pae iuka, a kamailio pu me Kaululaau, hai aku la no hoi keia, "Aole he akua i koe o Lanai nei."

A hoi aku la ia kanaka a kau iluna o na waa, a holo aku la lakou a pae i Maui; ia wa, ninau mai la o Kakaalaneo i ka lakou mea i ike ai, alaila, hai aku la no hoi lakou i ka lakou mea i ike ai no Kaululaau.

A lohe ka makuahine i ke ola ana o kana keiki, alaila, uwe nui iho la oia no ke aloha i ke keiki, no kona noho mehameha ana i kela aina kanaka ole, hookahi no kanaka o ke akua o Lanai.

I ka wa no hoi i lohe ai o Kakaalaneo i ke ola io ana o ka laua keiki; ia wa koke no, hoolale ae la oia i na kanaka a pau, mai kela pea o Lahaina a keia pea o Lahaina, e ho-a i ka ai, a e hoomakaukau i na mea ai a pau a kela mea keia mea, alaila, ohiia mai la i mau kanaka e noho pu ai me Kaululaau, elua lau ka nui o na kanaka i laweia i Lanai.

Ua manaoia e kekahi poe kakaolelo, ma o Kaululaau la i puka mai ai na’lii o Lanai, a pela no hoi na kanaka, ua manaoia, o keia mau kanaka o Kaululaau i laweia’i i Lanai, malaila mai i laha mai ai na mamo oia aina, oia no paha na mamo i kaulana ai ia aina i ke aea.

A hiki aku la ka waiwai ame na kanaka a pau i Lanai, alaila, hookuonoono iho la o Kaululaau e malama i kona aina ia Lanai, a oia no ke alii maluna oia aina ia manawa; a o na kanaka nae o Molokai i pae mua mai ai, ua hoomanao no o Kaululaau ia laua.

(Aole i pau.)

Mokuna 10, Nupepa Kuokoa, Novemapa 7, 1863

A noho no ua mau kanaka nei o Molokai ma ko laua aoao, e like no me ka Kakaalaneo i kauoha ai ia laua, a o laua iho la no hoi na konohiki oia wahi.  A noho iho la no hoi o Kaululaau me kana wahine ma Lanai, e like me kona hoomanawanui ana i ke kaua i ke akua a pau ia ia i ka luku ia.

A ua nui no na kaua ma ke ao nei, he mau kaua kanaka nae ia i ikeia e ka poe kahiko, a i lohe ia hoi e kakou.  Akahi hoi kakou a ike i ke kaua ana o ke kanaka me ke akua.

Ua oleloia nae hoi, ua hakoko o Iakobo me ka anela a aneane haki ka iwi kuamoo, ma ka moe uhane nae ka hakoko ana.

A puni ka aina o Lanai ia Kaululaau; a hookahua iho la oia e malama i kona aina, a ma ia manawa aku, aole oia i holo i Maui e ike ai i kona mau makua.  O na pono wale no o ke kino kai lawe ia mai mai Maui mai, i mea e pono ai ko lakou noho ana ma Lanai.

A kokoke nae i ka manawa i nawaliwali ai o Kakaalaneo, alaila, kauohaia aku la o Kaululaau e holo mai e hooponopono i ka hooilina o ka aina.

A hiki aku la o Kaululaau me kana wahine i Maui, akahi no lakou a halawai pu, akahi no hoi a ike o Kakaalaneo ame Kelekeleiokaula ia Luamaheau ka laua hunonawahine, i loaa ia Kaululaau i kona wa i lilo ai i mea pepehi akua.

A i ke ahiahi ana iho o ka la a lakou i hiki aku ai i Maui, alaila, hoomaka ae la o Kakaalaneo e kamailio me kona hooilina keiki kane Kaululaau.

A penei ke kamailio ana, wahi a Kakaalaneo, "I kauoha aku nei au ia oe e holo mai e kamailio pu kaua no ke aupuni, no ka mea, ke nawaliwali mai nei au; ua nana ae nei hoi au a elua wale no olua na keiki mai loko aku o maua, no ka mea hoi, aole e pono ke aupuni ke hooili maluna o ke kaikuahine, no ka mea, he aoao palupalu no ko ka wahine. Nolaila, o oe no ka mea kupono e noho iho maluna o ke aupuni, oia no ka hana kupono ia oe i ke keiki kane.

"Eia nae hoi, o ko kaikuahine hoi ea, malalo mai ia ou, he pono oe ke nana aku ia ia, no ka mea, i na la ‘he he ana kaumaha, a e nana aku e nana mai ka pono o ko olua noho ana ma ko olua noho aupuni ana.

"Eia keia, e malama i ke kanaka, mai noho a hana ino, mai huhu; pela no hoi oe e mala ai i na’lii, mai noho a kipaku wale me ka hewa ole o na’lii, nolaila, e malama i ke kanaka iki i ke kanaka nui, i ka ui ame ke kanaka nawaliwali.

"A pela no hoi me na aina, mai noho oe a pakaha wale i ka aina o na’lii, no ka mea, o ko lakou aina no ia, aka, o ko la hoounauna, e hoounauna no oe maluna o lakou, a i pakike mai kekahi mea ia ia, alaila ka hoi, lawe ae i ka aina, alaila, pono oe."

A pau na hooilina o ka aina a pau maluna o Kaululaau, no ka malama ana i ka noho aupuni ana, alaila, ninau hou aku la o Kaululaau i kona makuakane. "O na mea wale no anei keia a’u e malama ai, aole anei he mau mea i koe aku? Ina no he mau mea koe i koe aku, alaila, he pono oe e hai mai a pau, manao auanei he mau hana pono ole koe, o ko hai ole ana mai, alaila, pilikia no ko maua noho aupuni ana, nolaila ea, mai aua oe i kekahi mau mea i koe aku."

A lohe o Kakaalaneo i keia manao o Kaululaau, alaila, nalu iho la oia iloko ona iho, a aneane no e loaa maopopo ole ae la Kakaalaneo ka mea i ninauia e kana keiki.

Alaila, hoomanao mai la ka makuahine o Kaululaau i kana olelo ninau i kona makuakane, no na mea i koe e pono ai ka noho aupuni ana ame ka maluhia hoi o laua.

I mai la ka makuahine. "Ua pono oe e kuu keiki, aole io keia i hai aku nei ia oe i kekahi mea, eia ua mea la i koe aole i haiia aku ia oe.  O ke alii kipi ame ke kanaka kipi, he mau mea ia e ino ai ka noho aupuni ana o kekahi alii ai moku, ai okana, ai ahupuaa paha."

Ia manawa, akahi no a maopopo io mai la ia Kakaalaneo, ua poina ia mau olelo ia ia, alaila, olelo aku la oia ia mau huaolelo i kana keiki, "Penei kau pono e hana ai, ina i kipi he alii, he alii no hoi kona mea nana e pepehi, ina hoi i kipi he kanaka, alaila, he kanaka no hoi kona mea nana e pepehi, pela auanei oe e hana ai, mai hoopakele oe i kekahi kipi o ko aina, o pilikia io auanei oe, a me ko kaikuahine."

A pau na mea a pau no ka hooili aina ana maluna iho o Kaululaau, alaila, noho iho la na’lii ame na kanaka me ka maluhia, pohu ka noho ana, lulu kohekohe.

A mahope iho o ko Kaululaau noho aupuni ana, alaila, ui aku la oia i ke kahuna, "E aho paha e hanai ae au i kou mau kanaka i ka aina, no ka mea, oia paha ka mea e makemake mai ai na kanaka, alaila, noho mai na kanaka me na’lii."

I aku la nae hoi ke kahuna ia Kaululaau, "Penei ka pono e hana ai oe, e hookaawale muaia ka aina o ke kahuna a kaawale, a noho hoi ke kahuna malaila e malama ai i ke akua, alaila, mahope o laila, e haawi oe i ka aina i na’lii ame na kanaka."

Ua pono ia mea i ko Kaululaau manao; ia wa koke no, haawi ae la oia i ko ke kahuna aina ame ke akua.

Eia kona mau aina e noho ai, o na Kapunakea elua, o Alamiho, o na Puunoa ekolu, i ka hui ana, eono aina i hookaawaleia no ke akua.

Mai ka manawa a Kaululaau i hookaawale ai i kela mau aina no ke akua, a hiki mai i ka wa o Kamehameha 1 o Hewahewa no ke kahuna ia manawa, a nana no i malama ia mau aina.

Mahope iho o ka make ana o Kakaalaneo, a ua loihi no hoi ko Kaululaau noho alii ana maluna o ka aina, alaila, kipi ae la kekahi alii o Maui O Hoohokulani kona inoa, a pepehi ia iho la oia e Kaululaau a make; a i kona make ana, alaila, laweia aku la oia ma ka heiau o Puuhale, malaila kahi i ha-iia’i e like me ke ano mau o ka noho ana o na’lii ai aupuni.

A pau ka ha-iia ana o ke kanaka, alaila, noa ae la ko Kaululaau aupuni; a noho alii iho la oia no Maui, a noho pu iho la no hoi kona kaikuahine o Wao me ia, aole i inoino ko laua noho ana ma ko laua aina i hooiliia mai ai e ko laua makuakane.

Eia nae, ua haawi aku no o Kaululaau i kekahi mau apana aina no kona kaikuahine, a elua ona mau apana aina, o ka aina e pili ana malalo iho o ke poo auwai kahiko o Lahainaluna, a ma ia aoao no hele mai i kai. A o kekahi apana aina hoi, aia ke pili la me Kapoulu, oia paha o Kelawea i keia manawa; a ua oleloia, oia ka mea i hana ai keia wahine o Wao i ka auwai, i wai no ka aina ona ma kai o Kelawea.

Ua oleloia no hoi, oia ka wahine nana i hoomaka mua ka hana ana i kela auwai kahiko o Lahainaluna; a ua kapaia aku ka inoa oia auwai ia manawa o Auwaiawao, mamuli o ka inoa o keia wahine o Wao.

A pau ka auwai i ka hanaia, alaila, lilo iho la ia hana ana a Wao i mea pomaikai ai na’lii ame na kanaka ia manawa.

A mahope iho o ka hana ana a Wao i ka auwai, alaila, ulu mai la ka manao iloko o Wao e holo i Hawaii i ka makaikai.

Nolaila, nonoi aku la oia i kona kaikunane ia Kaululaau e holo oia i ka huakai kaapuni a hoi mai, alaila, ae aku la no hoi kona kaikunane kona holo i Hawaii.

Ninau aku la nae o Kaululaau ia Wao, "Pehea ka loihi o kou hele ana, alaila, hoi mai oe?"

I aku la hoi ke kaikuahine ia ia, "Aia no paha i ka hele ana, no ka mea, no ianei ka olelo ana, he Kahaluu ke ala, nolaila, aole i maopopo ka manawa e hoi mai ai; no ka mea, ua kau paleia e ke kai mawaena."

Alaila, o ka holo aku la no ia o Wao ma Hawaii; ia ia nae i hele ai i kana huakai makaikai, ua make e aku o Kaleihaohia, ke kaikunanae o Kelekeleiokaula, ka mea hoi nana i hanai o Kaululaau i ka wa uuku.

O ke alii ia ia o Hawaii i ka manawa a Wao i hele aku ai i ka makaikai, oia o Kukaleiehiku, ia ia no ka noho Moi ana maluna o ka aina a pau o Hawaii.  Aka hoi, i ko Wao hiki ana aku hoi mai Maui aku nei, alaila, he mea hou hoi ia i ke alii o Hawaii.

No laila, ua makemake loa o Kukaleiehiku e hoolauna me ke kaikamahine maka palupalu, poli nahenahe, me ka manao e hoohui ia laua ma ke kaomi ana ina iini paa ole ame na ume kaumaha o ko laua mau manao, i hoopumehanaia i na waihooluu a ke aloha a ka puuwai.

A lilo o Wao i wahine ho-a-o na ke alii o Hawaii, oia hoi o Kukaleiehiku, alaila, he mea oluolu io no ia i ko ke kaikamahine o Maui, manao ka loaa ana o kona hoa launa.

Eia nae hoi mahope iho o ko laua noho kane a wahine ana hoi, a ua loihi loa ko laua noho ana, alaila, loaa mai la ko laua hewa ia manawa.

O ka hewa i hiki mai maluna o laua, oia ke kuamuamu ana mai o Kukaleiehiku ia Wao i ke kauwa, ame ka olelo ana mai i ke alii kanaka ole o Maui o ka hele ana mai.

A mamuli oia olelo ana mai a ke kane, nolaila, ua lilo ia i mea e kaeo ai kana wahine no ke kuamuamuia i ke kauwa, ame ke alii kanaka ole o Maui.

Nolaila, kupu mai la iloko o Wao ka manao hilahila ame ke kaumaha, huli hou mai la kela a hoi mai i Maui i kahi o kona kaikunane i mea nana e hooko i kona kumakaia, no ka mea, ua hoohiki kela, aia a ko kana hoohiki, alaila, pau kona kumakaia. A hiki mai kela imua o kona kaikunane me ka waimakahelelei, alaila, haohao iho la kela i ke ano o keia uwe ana o kona kaikuahine. Nolaila, ninau aku la kona kaikunane i ke kumu o ke kahe ana o ka waimaka o kona kaikuahine aloha. "Heaha hoi keia waimaka e kuu haku."

Alaila, olelo mai la hoi kona kaikuahine me ka leo kaumaha imua ona.  "No keaha la oe i kapa mai ai ia’u he haku, no ka mea, aole owau ka mea kupono e lilo i haku nou. O oe ka mea kupono e lilo mai i haku no’u e pono ai."

Alaila, olelo mai la ke kahuna i ke alii, "Heaha la hoi auanei, kainoa o ka’u hana ia o ka ke kahuna, o ka nana i ka pono ame ka hewa, aia hoi ko’u hewa ia oe e ke alii a lohe mua ole oe, a he nani no hoi ia aole oe i hoolohe mai i ka’u olelo, nolaila, no ke kahuna ka oleloia ana, he alaiki ko kahuna."

O kahi o Kukaleiehiku e noho ana ia manawa, aia no oia ma uka o Kau.  Ia Kaululaau nae e nee malie aku ana i ka moana me kona mau kanaka, a hiki i ka wanaao io Kupau, alaila, hiki ana keia i kahi o Kukaleiehiku, a ike mai ia ke ahi ia Kaululaau me na kanaka; aia hoi, ano e ae la kona helehelena, akahi no oia a hoomanao ae i ka olelo hoolana a kona kahuna, aole nae e hiki, no ka mea, ua hala ka manawa kupono; ia wa kena ae la o Kukaleiehiku i na kanaka eae [?] e kalua i na mea ai na ka wahine.

(Aole i pau.)


Kaleinamanu’s Hawaiian language transcription of Ka Moolelo o Eleio was made by Keali‘iwahine Hokoana and edited by Kīhei de Silva.  The story can be viewed in its original Kū‘ōko‘a context on the website Ulukau.org.