Moolelo (Ka) o Eleio 5 & 6

Author: 
S.N. Pualewa

 

Runner. Ka‘eo Trail, Puakō, Hawai‘i.

 

 

Reproduced below are the fifth and sixth installments of S.N. Pualewa’s 12-part mo‘olelo published serially in the Hawaiian Language newspaper Kū‘ōko‘a in September-November 1863. Although Pualewa’s title suggests that ‘Ele‘io, the fleet-footed messenger of Maui’s high chief Kāka‘alaneo, will be the hero of the story, the greater part of the story is, in fact, concerned with the life of Kāka‘alaneo’s son, the trickster-chief Kaululā‘au, who is still remembered for ridding Lāna‘i of its horde of murderous akua. The story of Kaululā‘au has undergone something of a revival in the past two years with the publication of Ellie Crowe’s children’s book The Boy Who Tricked The Ghosts and with Keali‘iwahine Hokoana’s production of the one-man play The Legend of Kaululā‘au.  Crowe’s book, in our opinion, would have benefited from a careful examination of the story’s primary, Hawaiian language sources. Much of Hokoana’s success, on the other hand, stems from her adherence to Pualewa. We present Pualewa’s "Mokuna 5 and 6" below; the remaining chapters will appear in future issues of Ka‘iwakīloumoku. 


Mokuna 5, Nupepa Kuokoa, 3 Okakopa, 1863
A lohe o Kakaalaneo i keia mau olelo i haiia mai ai ia ia, alaila, ane kau mai la ka makau ia ia no kona lohe ana i ka nui o na waa, ua like me ke ahi i puhiia ka hele a kauluwela ka moana.  Aka hoi, no kona ike mua ana no i ke kii ana o Eleio ia Kelekeleiokaula i wahine na ke alii, nolaila hoopau ae la oia i kona ano makau ame ka pihoihoi.

Ia manawa a ke alii e kamailio ana me ua kanaka nei, pae mai na waa a pau i Lualailua, papaniia iho la kahi e kau ai na waa, ua piha loa.

Ia ike ana o Kelekeleiokaula i ke kaikunane ia Kaleihaohia i ka hiki mai i ko lakou wahi, nolaila, manao iho la oia i ka hele i o Kakaalaneo la ke alii o Maui; a hele aku la oia i kona mau makua e olelo aku no kekahi mau pono o ko lakou hele ana.

Alaila, olelo mai la na makua ia ia. "Aole paha o ka hele mamua, aia paha o ka hoakoakoa i na kanaka ka mua, a pau ia ho-a i ke o, alaila, makaukau ka hele."

A lohe o Kaleihaohia i keia kamakamailio ana o na makua me ke kaikamahine; a nolaila, ninau aku la o Kaleihaohia. "Heaha keia a oukou e hamumumu mai nei?"

Olelo mai la na makua, "I i aku nei hoi maua ia ianei, aole o ka hele ka mua, aia o ka hoakoakoa i na kanaka ame ka ho-a i ke o a makaukau ia mau mea, alaila, o ka hele ka hope, ke wikiwiki nei no keia i ka hele."

I aku la ke kaikunane i na makua ame ke kaikuahine. "Aole no paha e pau ka ai o Hawaii mai a hiki wale no hoi kakou i Lele." A no keia olelo a ke kaikunane, nolaila hoolanaia ae la ko ke kaikuahine manao o ka olioli a me ka pihoihoi.

Ninau akula o Kelekeleiokaula ia Eleio, "Pehea kakou, i ko kakou hele ame ka ole?"

Olelo mai la o Eleio. "Ina ua makaukau kakou no ka hele ana, alaila, e kali no ka olelo a ke kahuna, a hoike mai oia i ka manawa kupono e hele ai, alaila, he mea pokole wale no ka hele ana.

Alaila, kiiia aku la o Kukamolimoliaola e hele mai a e kukakuka pu me Eleio, no ka mea, ua ane like no ko laua ike ma ko laua ano kaula.

A halawai na kaula a kukakuka hoi ma ko laua ano kaula, alaila, hooholo iho la laua i ka laua olelo hooholo no ka hele.

A penei no ka laua olelo hooholo. "E aho e noho iki kakou i keia mau la, a kau mai ka mahina o Nana, a ina Ku oia malama, ilaila kakou e hele ai, no ka mea, o na Ku oia na la kupono a kakou e hele ai."

A i ke kau ana o ka mahina o Hilo, ame Hoaka, alaila, o ka hele mai no ia o ka huakai a ke alii wahine. Ia manawa nae a lakou i hele mai ai mai Lualailua mai, ua mai ke alii wahine.

Holo mai la lakou a hiki mai i Oneuli, ma Honuaula, moe lakou malaila, kakahiaka ae, holo mai lakou a moe ma Kalepolepo, Poalua ko laua noho ana ma ia wahi.

A i kekahi la ae, holo mai la lakou a hiki ma Lahaina. (O Lele nae ka inoa kahiko o Lahaina i keia manawa.)

Ia manawa nae a lakou i pae mai ai i Lahaina, aole o kanamai ka nui o na waa, no ka mea, aia no i Launiupoko ke kau ana o na waa, a o ka pau ana o kahi i kau ai na waa, aia no ia i Panaewa.

I ka nana aku, aole he waa nui mamua aku i like pu me na waa o Kaleihaohia.

Ua oleloia nae ma ka mookuauhau o Kamehameha I, oia ka mea i holo mai mai Hawaii mai me ka waa nui.

A ua kapaia ka waa nui ia manawa, o ka Peleleu, pela i hoikeia ma ka papa kuhikuhi o ka Helu makahiki o na kanaka.

A hiki ke alii wahine ma Lahaina, a noho oia ma kahi o Eleio, a malaila pu no i noho ai o Kaleihaohia ame na kanaka a pau o laua.

I ke alii wahine nae e noho pu nei me Eleio, aole no i wikiwiki mai ke alii Kakaalaneo e launa koke me Kelekeleiokaula, no ka mea, ua papa mua aku no o Eleio i ke alii aole e launa koke, aia a pau ko ke alii wahine mai ana, a hoomaemaeia oia, alaila, ma ia hope iho, kupono paha ke launa.

A pau na la mai o ke alii wahine, a hoomaemaeia oia e like me ka rula mau o na wahine Hawaii nei ia manawa.

Alaila, i ke ahiahi o ka po o Mohalu, hoomakaukau iho la o Eleio i ai na ke alii wahine a makaukau ka ai ame na mea a pau e pili ana i ka ahaaina a ke alii.  Alaila, hele aku la o Eleio e hoomakaukau i kekahi hale i hoomakaukauia’i i hale hooluolu no ke alii; a makaukau ia hale, alaila, hele aku la o Eleio e hoomakakiu i ka ahaaina a ke alii kane; a ike aku la o Eleio e ai ana no ke alii.

Alaila, hele aku la o Eleio a lalau iho la i ke poiwai holoi, a haawi aku la i ke alii, me ka olelo aku. "E holoi ka lima, no ka mea, ua maona ihola no."  A lohe ke alii i keia olelo a Eleio, alaila, hoopau ae la oia i kana ahaaina.

Ia manawa, lalau aku la o Eleio i ka lima o Kakaalaneo, a kauo mai la, a hele aku la laua a hiki i ka rumi hooluolu, noho iho la o Kakaalaneo ilaila.

Hele hou aku la no ua o Eleio e hoomakakiu i ka ahaaina a ke alii wahine; a ike aku la no oia ua kokoke e maona, komo aku la no oia a lalau i ke poiwai holoi, a haawi aku i ke alii wahine a lalau aku la oia i ka huewai. a hoohainu aku la.

Alaila, olelo aku la o Eleio i ke alii wahine. "E pii kaua i ka hale o ke alii." A pii aku la laua a hiki i ka hale i hoonohoia ai o ke alii kane; ia wa, komo aku la laua a wehe ae la o Eleio i ka paku o kahi a ke alii wahine e moe ana, a hoonoho iho la oia i ke alii wahine, a kuuia ihola ka paku a pau ilalo; a hoonoho iho la oia i na kanaka koli kukui mawaho ae o kahi a na’lii e hoonanea ana.

Olelo iho la o Eleio i na kanaka kolikoli kukui. "E noho malie olua maanei, mai noho olua a haalele i na’lii, aia a hoi mai au, alaila hele olua."

(Maanei e kapae ae kakou ia Eleio, a e kamailio kakou no ka hui kino ana o Kakaalaneo me Kelekeleiokaula.)

Ua haalele laua i kahi a laua i koli kukui mua ai, ua nee aku laua mawaho o ka puka o ka hale, a malaila laua i noho ai ia manawa; a i ka hoi ana mai o ka mea nana laua i hoonoho malaila. Alaila, ninau mai la oia ia laua. "Heaha hoi ko olua mea i hele mai ai mawaho nei o ka puka e noho ai, a haalele olua i nalii."

A pane aku la no hoi laua nei. "Ua puiwa maua no na hana hooluolu a na’lii, a nolaila, ua manao maua, o oluolu ole ka manao o nalii no ko maua noho kokoke aku, nolaila, oia ke kumu o ko maua neenee hou ana mai maanei e noho ai."

I keia manawa nae o na’lii e hooko nei i ko laua mau makemake, oia ka manawa i oki ai ka mai o ke alii wahine, alaila, kahea aku la o Kakaalaneo ia Eleio, a hele mai la o Eleio a haawi aku la ke alii i kona malo, alaila, olelo aku la oia i ke alii. "Akahi no a pono, ua loaa iho nei ko kaua haku e ole keia alii wahine, loaa ko kaua pulakaumaka.

Alaila, olelo mai la ke alii ia Eleio, "Heaha la hoi kekahi, nani hoi ia ua ike iho la no oe, ua loaa ona haku no kaua mailoko mai o ianei, eia ka pono i noho auanei oe a i hanau he keiki kane, alaila, e kapa iho oe i ka inoa o Kaululaau aka hoi, ina i hanau he kaikamahine, e kapa iho no hoi ka inoa ma ka aoao o kuu wahine, no ka mea ua ku ae la no i ko ka wahine aoao."

A pau ka hooluolu ana o na’lii a hoi aku la ke alii kane i ka hale o mua, a noho iho la no hoi ke alii wahine i ko laua hale hooluana, a hoowalea no hoi o ke ahiahi, kakahiaka, awakea, a pela wale aku.

A lohe aku la na kanaka ame na’lii wahine i ka hoao ana o na’lii, alaila, he mea hou ia i ko na kanaka manao.

Aka, hauwawa aku la ia mea i ka nui o na wahine a ke alii, ame na aialo o laua.

A pili mau iho la ke alii kane me ke alii wahine ia manawa a laua i hoao ae ai, aka, hoomau ae la no ke ano maikai o ke alii wahine ia manawa a loihi ko laua noho kane a wahine ana ia manawa, ano e mai la ke ano o ke alii wahine no ka mea ua ano nanakea ka helehelena ke nana aku.

Aka o ka mea a ke alii wahine e ono ai oia no ke ko ame ka maia a nui ko ke alii wahine ono i keia mau mea, a no ka ono mau o ke alii i keia mau mea, nolaila, ua haohao nuiia ke kumu o keia ono ana o ke alii wahine.

A no ia mea ua kauohaia aku la na kaula o Eleio ame Kukamolimoliaola, e hele mai laua e nana i ke kumu i nanakea ai ke alii wahine, he mai paha, aole paha.

A hiki mai la na kaula a nana i ka laua ike, a koho iho la o Kukamolimoliaola no ka olelo aku. "Aole kou he nanakea e, o keia nanakea ou la, he nanakea keiki, ua hapai oe i ke keiki; o ka ono nae i ke ko ame ka maia au e ono mau nei la ea, no ke keiki kane, no ka mea, oia na hoailona o ke keki kane; a ina hoi he ono i ka limu, ka papai, ke kuouou [?], ame na mea like oia ano, alaila, o na hoailona ia o ke kaikamahine."

A ike o Eleio i ka pololei o ke koho ana o Kukamolimoliaola, alaila, olelo aku la oia i ke kaula. "No ka pololei o kau koho ana i ke keiki a ke alii, nolaila, aole no au e kala i ike ai i ke keiki a ke alii i ka po no a laua i hoao mua ai ia manawa no au i haawiia mai ai i ka malo o ke alii kane." Me ka olelo mai no nae o ke alii kane ia’u i ike au he keiki kane, alaila, e kapa wau i ka inoa o Kaululaau; a ina hoi e hanau he kaikamahine ma ka aoao no hoi o ka wahine e kapa i ka inoa o ke kaikamahine, no ka mea, ua ku ae la no i ka aoao o ka wahine."

Alaila, olelo aku la o Kukamolimoliaola ia Eleio. "Heaha la hoi, e nana kaua ma keia hope aku, a ina no hoi i ko io keia mea a kaua e kamailio nei, alaila, o ka loaa ka hoi ia o ko kaua haku."

Mokuna 6, Nupepa Kuokoa, 10 Okakopa, 1863

Ma keia wahi e Kamailio kakou no ka hapai ana o ke alii wahine, ame ka wanana e ia ana o ko Kaululaau inoa.

I ka noho ana o na’lii a kokoke i ka puni, alaila, hoakoakoaia mai la na maka aloha a pau i kahi hookahi, no ka mea, he mea mau ia i na wahine hanau a pau, ka hookokoke mai ka poe i pili ia ia, no ka mea, oia la, he la make ia, aia a puka ke keiki i waho, alaila pau ka pilikia; aka ina nae i paa ka iewe iloko, oia mea no ia e pilikia ai na wahine hapai keiki; a ina e hemo ke keiki ame ka iewe, alaila, o ka pau no ia o ka pilikia.

A kokoke loa i ka manawa i hanau ai o ke keiki, alaila, hoolaha ia ae la ka mea nana e hanai ke keki, oia no o Kaleihaohia, ke kaikunane o Kelekeleiokaula.

A no ka lilo ana o Kaleihaohia ke kahu nana e hanai ke keiki, a nana hoi e malama i ka manawa uuku; a nolaila ua hookaawale ia ka puali Hikina o Maui, no ka mea, o Kaleihaohia, oia iho la no ka Haku aina nona o Maui Hikina; a o ka puali Komohana hoi o Maui, oia no ka puali i koe ia Kakaalaneo ame kona mau alii a pau.

Ia manawa, hanau ke keiki, he keiki kane, alaila, hoomaopopoia ae la ka ike o na Kaula nana i wanana i ua keiki nei.

A pau na la kapu o ua keiki nei e like me ka mea mau i ke keiki a na’lii; alaila, hoiia ae la ke keiki i Kahikinui e hanai ai, a hoi pu ae la no hoi o Kaleihaohia me kona kahu hanai, ame kona mau makaainana no hoi a pau.

A noho no hoi o Kaleihaohia me ka hanai i ke keiki, a o na waiwai a pau e waiho ana i kela Hoaaina keia Hoaaina ma kela Ahupuaa keia Ahupuaa o ka puali Hikina o Maui; ua laa ia mau waiwai a pau na ua keiki alii nei.

I ka hanai ia ana o ua keiki nei, ua hikiwawe loa kona nui ana; ua ano maikai kona helehelena kino i ka nana aku.

A i ka nui ana ae o ua keiki nei, ua pii pu mai no kana mau hana, ma ka nana aku nae o kona mau makua hanai i kana mau hana, he mau hana ku no i ke ano kalohe.

(Ma keia wahi nae kakou e hoomaopopo ai i ke ano kolohe o Kaululaau, e like me ka mea i wanana e ia mai ai e na Kaula mamua.)

O ka Kaululaau hana nui i ka manawa i mahuahua ae ai kona kino; oia no ka pepehi wale aku no i na keiki kamaaina o Kahikinui; o ke kaili wale mai i na mea paani a na keiki kamaaina. O kekahi hana kalohe loa a Kaululaau e hana ai, oia no ke kalohe i na mea kanu a kona kahu hanai.

I ka wa e hele ai o Kaleihaohia i ka mahiai me na kanaka, nana aku la o Kaululaau i ke kanuia ana o kekahi mala kalo, a o kekahi mala uala paha; a ina e puni kela mau mala i ke kanuia, a hele akula o Kaleihaohia me na kanaka ma kekahi wahi okoa aku, alaila o ka Kaululaau hana ma ia hope iho o ka uhukiia akula no ia o kela mau mala i kanuia ai a pau loa, aole mea i koe.

A i ka hoi ana mai hoi o ka makuakane ame na kanaka, a ike iho la i ka pau o ka mea kanu i ka uhukiia, alaila, minamina iho la lakou i ka mea kanu, no ka mea, ua luhi loa na kanaka i ka hooluhi ia; he mea ole ka hoi ia luhi i ka manao o keia ahikanana, ke aiwaiwa, he hiapaiole.

Aole nae i ike ka makua kane hanai o Kaululaau, i ka mea nana i uhuki na mala ai a lakou i kanu ai.

Ua kuhi oia, o kekahi la o na puali o Kakaalaneo, ua hele mai la ma na kuaaina e uhuki ai la i ka ai a na makaainana, a e oki ai la hoi i ka pepeiao o ka puaa, aole ka, eia no ka hoi o ke kama eu a Kakaalaneo me Kelekeleiokaula.

I ka pau ana nae o keia mau mala i ka uhukiia, aole o Kaleihaohia i molowa i ke kanu hou ana, kanu hou aku la no kela me na makaainana.

O ka lakou nei hana no hoi ke kanu i ka ai, o ka hana no hoi ia a keia eu, o ka uhuki i na mea kanu a lakou nei.

Pela mau no ka hana kalohe ana a keia keiki i na mea kanu a kona makuakane hanai.

A no ka nui loa o ke kalohe o ke keiki me ka ike oleia nae o ke kalohe ana; nolaila, uluhua loa o Kaleihaohia me ka hoonaukiuki i ka pau pinepine o na mea kanu i ka uhukiia.

Nolaila, kauoha aela oia i ke kaula ana ia Kukamolimoliaola e hele mai e nana pono i ka mea nana e uhuki nei i kana mau mea kanu, no ka mea, ua minmina loa oia i kona luhi i ka uhuki wale ia.

I ka manawa nae i kiiia aku ai ke kaula e hele mai imua o Kaleihaohia, alaila, olelo mai la kela i kana olelo i ka loaa nana i kii aku, "E hoi oe a ia Kaleihaohia, e olelo aku oe ia ia penei, ‘I olelo mai nei ke kaula ia oe, apopo, e pii na kanaka a pau iuka i ka mahiai, aole kanaka e koe, a o oe ea; e pii aku oe a ka mala kalo a oukou iuka aku nei la, ilaila oe e hoomakakiu malu ai i ka mea nana e uhuki nei i ka ai; ia manawa e ike pono auanei oia i ka mea nana e uhuki nei ka mea kanu a oukou.

"A ina nae i loaa ka mea nana e uhuki nei ka mea kanu, mai noho ia a pepehi, no ka mea, ina oia e pepehiia, o ka pakela loa mai ia o ke kalohe, no ka mea, he ano kupua ka mea nana e uhuki nei, aia no nae la i ke alo ponoi no o ua o Kaleihaohia kahi i noho ai.

"He punahele no paha nana, he aikane aloha paha; a i ole ia, he keiki hanai paha, he keiki hookama paha, aia no nae ia i kana hoomakakiu malu ana.

"O kau kauoha nae ia ia oe, mai hoopoina oe i ka hai aku i ke alii, aole oia e pepehi i ka mea nana e uhuki nei ka ai a oukou."

A pau na olelo a pau a Kukamolimoliaola i hai aku ai i ka luna a Kaleihaohia; a hoi aku la hoi kela a hai aku la i na olelo a ke kahuna ia Kaleihaohia a lohe ae la ke alii i ka manao o ke kaula.

Alaila, ia ahiahi no, o ke kukala aku la no ia o ka luna i ka lohe i na kanaka o ke alii, me ka olelo aku. "O na kanaka a pau o ke alii, ke hai aku nei ka lohe ia oukou apopo, he hana ka ke alii he mahiai, aia iuka o ka malu koa, aohe kanaka e koe i kauhale nei, o ke kanaka e hele ole i ka hana a ke alii, ina he punahele a noho ia la, alaila, e pau ana kona punahele, i na he iwikuamoo kai noho, he kipi no ia o ka aina."

A kakahiaka nui ae, kahea mai la ka luna, "E ala na kanaka, e hoomakaukau i ka pii i ka hana, aia ka hana iuka o ka malu koa!"

A lohe ae la na kanaka i ka leo o ka luna e kahea ana, alaila, o ke ala ae la no ia o na kanaka, paina a pau ka ai ana, hoomakaukau no hoi na kanaka i na mea paahana no ka mahiai, a pii aku la i kahi o ka hana.

A pau na kanaka a pau i ka pii i kahi o ka hana, a pii pu aku la no hoi me ke alii, a hiki i kahi i kanu muaia’i o ka ai, a malaila, noho ihola ke alii me ka manao e hoomakakiu malu i ka mea nana e kalohe nei i na mea kanu.

A no ka manao o ke alii, aole he kanaka i koe i kauhale, he wahine wale no kanaka i koe, a o ke keiki no hoi, oia o Kaululaau; nolaila, manao ae la o Kaleihaohia e pii pu no me na kanaka i ka hana, nolaila, haalele iho la oia i ka mala ai ana i kiai ai, pii aku la no oia mahope o na kanaka.

A i kona pii ana a kokoke e hiki aku i kahi a na kanaka e hana ana, i nana mai auanei ka hana i hope, e a aku ana keia ahi i kahi o na mala ai a lakou i kanu mua ai; alaila, o ko ia nei hoi hope hou mai la no ia me ka manao e ike pono i ke ano o keia ahi e a aku nei mahope, i ko ia nei hoi hou ana mai a kokoke, alaila, ike pono mai la keia i ke ano o ka mea nana ke ahi ame ka mea nana e uhuki mau nei i na mea kanu a lakou.

A halawai kino o Kaleihaohia me ke keiki ana me Kaululaau, he maka he maka, he waha he waha, a he kamailio he kamailio; alaila, hoopuka aku la o Kaleihaohia i kona manao i kana keiki.

"Kainoa no na hai la hoi e uhuki nei i na mea kanu a kakou, eia no ka hoi nau no e uhuki nei ka ai? Kupanaha maoli hoi keia kalohe ou i na mea kanu o luna o ka aina, aia no hoi kau kalohe ana pela la, a ua hookiiia oe i ka ai, a i ole la hoi ia, ua hana ino ia la hoi oe e maua e na makua hanai; o oe hoi ka maua mea nui e noho nei, a nou hoi keia noho ana o kakou i keia wahi, no ka mea, ma ou la i haawi mai ai ko makuakane i keia puali okoa no kakou, a o kakou na haku kanu o keia puali hikina nei a ka la mai o a o."

Eia nae, ua makehewa ia ao ana a ka makuakane i ua keiki nei, no ka mea, ua pau kekahi mala ai i ka uhukiia e ke keiki.

Nolaila, ua hoopihaia ka makuakane e ka huhu ame ka inaina, aka, no ka olelo kauoha a ke kaula i ka makuakane, ina e loaa ka mea nana i uhuki ka mea kanu alaila, aole pono e pepehi a e hoeha aku i ka mea nana i kalohe, no ka mea, i na no oe e hoopai aku, aole e pau ke kalohe ana, no ka mea, he hana kumu kai ala.

A no ia olelo ana a ke kaula pela, nolaila, aole keia i huhu aku, aka, i koianei hoi ana mai me ke keiki a hiki i ka hale, alaila, olelo aku la keia i ka wahine. "Aole anei ou haohao i ka nalowale o ke keiki i kekahi mau la, o ka noho nanea wale no ka paha kau e noho nei, aole hoi ou nana pono."

Olelo mai la hoi ka wahine i kana olelo i ke kane. "Ua kuhi no paha wau i ka hele a ke keiki e hele nei, eia no la i ka paani; aole ka , eia ka keia e hele nei i ke kalohe? Kainoa no paha ka walaau ae o kamalii e walaau kokoke ae nei, oia nei la kekahi aole ka, eia la keia ua hele aku nei."

Olelo hou aku la o Kaleihaohia i kana wahine. "He hele pono auanei ka ke keiki eia no ka hoi na ianei no e uhuki mau nei i ka ai o na mala a makou e kanu nei, ke kuhihewa nei kakou na hai e uhuki nei, aole ka eia no ka na ianei no e uhuki nei. No ka mea, i kuu pii ana aku nei me na kanaka a kuu wahi i noho ai, i nana mai auanei ka hana e a ae ana keia ahi i na mala ai a makou, i hoi hou mai kuu hana a hiki i ua mala ai la, o ianei no ka ke ho-a ana i ke ahi, ua uhuki iho nae i kekahi mala ai a ua pau, o ka uhuki hou aku paha koe i kekahi mala ai, o kuu hiki e ana mai koe ai ia mala ai, i ua no la ua pau hou no ia ianei i ka uhukiia.  Heaha la uanei ka pono o keia [one line of newspaper text -- illegible] ina no paha i na mea nana ke keiki, aole paha e kalohe?"

Alaila, olelo mai la ka makuahine hanai, "E kali hoi paha kaua a hoi mai ke kaula, alaila, nana no e hoakaka pono mai i ke ano o keia hana a ke keiki, anoai he pono no i ko ke kaula manao, hoohewa e hoi kaua."

I ia manawa koke no, hooholo iho la laua i ko laua manao, e waiho a hoi mai ke kaula, alaila, nana e hoike mai i ka pono ame ka hewa.

A pau ka hana a na kanaka, ma ia hope iho, hoi mai la kela kanaka keia kanaka mai ka hana mai, a hoi pu mai la no hoi me ua kaula nei.

Alaila, olelo aku la ke alii, "Aole hoi ha na na mea e ae e uhuki nei i ka ai a kakou e kanu nei."

Olelo mai la ke kaula, "Owai la ka mea nana e uhuki nei."

Hai aku la ke alii, "O ka hanai no hoi paha a kakou, oia o Kaululaau."

Alaila, olelo mai la ke kaula. "Ae, e ike auanei kakou i ka hana a keia keiki, e like no me ka mea i wanana e ia nona mamua.

"E lilo ana keia keiki i keiki kalohe, a ma o ianei nae hoi e pomaikai ai kekahi aina o keia mau moku no ka mea, e lilo ana keia i kanaka ikaika, a maalea no hoi i kekahi mau mea i hana oleia e kekahi poe o keia mau aina nei.

"No laila, eia ka pono, e hai aku ka lohe i na makua i ke kalohe o ke keiki, a ina he manao ko laua e hoihoi aku me laua ke keiki, alaila, i na no laua i ike pono iho i ka hewa o ke keiki, na laua noia e hoopai iho, oia ka pono loa."

Ia wa nae hooholoia mai hoi ka lohe ia Kakaalaneo me Kelekeleiokaula, a lohe laua i ka hewa o ke keiki, alaila, o ke kauoha kokeia mai la no ia e hoihoi aku.

Aole nae he makemake o Kelekeleiokaula na ke kanaka e ae e hoihoi aku, aia no na Kaleihaohia ponoi no e hoihoi aku.

A lohe o Kaleihaohia i ke kauoha a ke kaikuahine no ka hoihoi aku i ke keiki; ia wa koke no, o ka hooholo ae la no ia o ka manao e hoihoi i ke keiki alii i ka lai o Lele; ma na waa ka hoihoiia ana o ke keiki a hiki i ka lai o Lele ma ka pohu o Hauola.

A halawai o Kakaalaneo me ke keiki ana ame ke kaikoeke, a hoakaka aku la o Kaleihaohia i ke ano o ke kalohe o ke keiki, a pau na mea a pau i ka hoakakaia, a lohe pono iho la laua i na hana a ke keiki, alaila, pili mai la me laua ka hana; o ke keiki ia manawa.

I ka manawa nae i pili mai ai o Kaululaau me kona mau makua, aole i haalele o Kaululaau ia hana mua ana o ke kalohe, hoomau mai la no kela i kana hana mau e like me mamua.

No ka mea, i ka manawa e hele ai o Kaululaau a halawai me na keiki kamaaina, alaila, ina he mau mea paani no na keiki kamaaina, ua kailiia ia mea e Kaululaau, a ina e uwe mai na keiki kamaaina, e uwe ana ia Kaululaau no ka lilo o ka lakou mau mea paani i ke kailiia e keia kama eu.

A pela mau mai no ka hana ana a Kaululaau a hala kekahi mau [one-half line of newspaper text - illegible]) ano mahuahua ae la no hoi ke kino o Kaululaaua e like me ka mahuahua ana ae o kona kino no, pela no hoi ka mahuahua ana o ke kolohe o ua keiki nei. Aole nae i hoomaopopo na makua i kona kalohe, no ka mea ua lilo ke kalohe ana ma kahi e aku.

(Aole i pau.)


Ka‘iwakīloumoku’s Hawaiian language transcription of Ka Moolelo o Eleio was made by Keali‘iwahine Hokoana and edited by Kīhei de Silva.  The story can be viewed in its original Kū‘ōko‘a context on the website Ulukau.org.